دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

رودخانه ای از گاز در خوشه کهکشانی محلی ما


رودخانه ای از گاز در خوشه کهکشانی محلی ما
ابری عظیم از گازهای داغ كه یك تریلیون برابر خورشید جرم و ۱۵۰ برابر آن حرارت دارد در اطراف خوشه كهكشانی محلی كشف شده است . با وجود عظمت این ابر خانم اسمیتا ماتیو ،اخترشناس دانشگاه اوهایو و تیم همكارش معتقدند این ابر تنها بخشی از یك جریان بسیار بزرگتر گازهای داغ است كه میان تمام كهكشانهای عالم در جریان است.دانشمندان معتقدند بعد از انفجار بزرگ تنها ۲۰ % از مواد معمولی ( كه از پروتونها و نوترونها و الكترونها ساخته شده بودند) در ساخت ستاره ها و كهكشانها به كار گرفته شد و حدود ۸۰ % از این مواد در این تركیبات ظاهر نشده اند و به شكل نامریی در جایی تجمع یافته اند.
با وجود این دانشمندان معتقدند باریونها ( دسته ای از ذرات بنیادی كه شامل هیپرونها و نوكلئونها است) راهنمای خوبی برای پیدا كردن این موا دمخفی شده هستند چراكه این باریونها در دام گرانش این مواد مخفی می افتدند و می توانند جای انها را برای ما آشكار كنند. در تابستان گذشته تلسكوپ پرتو ایكس چاندرا مداركی از یك ابر باریونی به دست آورد و پس از آن FUSE یا كاوشگر پرتوهای ماورا بنفش دور اطلاعات تكمیلی را از این ابر باریونی به دست آورد.
حرارات ابر گازی یافت شده از این طریق ، به حدی بالا است كه تابش آن در طول موجهایی بالاتر از پنجره طیف مریی صورت می گیرد .این ابر گازی در اطراف كهكشان راه شیری و كهكشان اندرومدا كشف شده است كه هر دو عضو گروه كهكشانهای محلی ما هستند. این كشف جدید با وجود اهمیت آن كمكی به درك چگونگی پخش شدن این مواد در عالم نمی كند و این ابر گازی ممكن است تنها بخشی از آن را آشكار كند.
دونظریه اصلی در خصوص محل تجمع این مواد وجود دارد اولین نظریه معتقد است عمده این مواد در گونه ای از ستاره های نا پیدا یا تاریك و سیارت گازی غول جمع شده است و نظر دیگر معتقد است این مواد به شكل ذرات كوچك ولی پرجرمی در عالم پراكنده شده است. كشف جدید هیچ یك از این دو نظریه را تقویت یا تضعیف نمی كند و بنابراین هر دو حالت كماكان امكان پذیر است
منبع : شبکه فیزیک هوپا