پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران


شناسایی عوامل موثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران
هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه ی آماری شامل شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس تهران از ابتدای سال ۱۳۷۸ تا انتهای سال ۱۳۸۵ است. انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز حجم زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس تهران عرضه کرده اند، حائز اهمیت است. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که در طی دوره ی مطالعه، بین نسبت سودآوری و خطای پیش بینی سود رابطه ی معکوس وجود دارد. سایر متغیرهای مستقل تحقیق رابطه ی معنی داری با خطای پیش بینی سود سهام جدید ندارند.
محمدرضا ساربان ها
علی آشتاب
منبع : پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی