سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

فراوانی سندرم آمبولی چربی در بیماران دچار شکستگی استخوانی بستری در ICU


فراوانی سندرم آمبولی چربی در بیماران دچار شکستگی استخوانی بستری در ICU
● مقدمه:
سندرم آمبولی چربی (FES) عارضه‎ای شایع، جدی و گاهی کشنده در پی تروما است .این مطالعه با هدف تعیین فراوانی سندرم آمبولی چربی در بیماران دچار شکستگی استخوانی بستری در ICU بیمارستان بعثت سنندج در سالهای ۸۰-۱۳۷۵ انجام شد.
● مواد و روشها:
نوع مطالعه توصیفی ـ تحلیلی و جامعه آماری شامل ۱۳۰ نفر بود. ا طلاعات مربوط به جنس، سن، تعداد استخوان شکسته، نوع استخوان شکسته، تعداد روز بستری، نوع داروی تجویز شده، فشار اکسیژن خون شریانی، سرانجام بیمار، اینتوباسیون بیمار و زمان بروز علایم سندرم آمبولی چربی از روی پرونده‎ها استخراج گردید. تجزیه و تحلیل داده‎ها با استفاده از نرم افزار SPSS win و آزمون آماری x۲ انجام شد.
● نتایج:
شیوع شکستگی در بیماران بستری در ICU در مردان حدود ۵ برابر زنان می باشد و حال آنکه شیوع سندرم آمبولی چربی در مردان حدود ۳۰ برابر زنان بود. ۶۴.۵% افراد دارای شکستگی سن ۴۹-۱۰ سال داشتند و ۷۳.۲% بیماران مبتلا به سندرم آمبولی سن ۴۹-۲۰ سال داشتند. ۲۳.۱% بیماران مبتلا به سندرم آمبولی چربی شده بودند. ۷۰% بیماران مبتلا به سندرم آمبولی چربی دچار شکستگی‎های متعدد بودند. ۷۵% از بیمارانی که دچار سندرم آمبولی چربی شدند شکستگی استخوان فمور داشتند. ۵۳% بیماران مبتلا به سندرم آمبولی چربی تحت تهویه مکانیکی قرار گرفته بودند. میانگین روزهای بستری در بیماران مبتلا به سندرم آمبولی چربی ۷.۷ روز و در بیماران دچار شکستگی که مبتلا به سندرم آمبولی چربی نبودند، ۷.۵روز بود. براساس نتایج رابطه معنی‎داری بین ابتلا به سندرم آمبولی چربی و سرانجام بیماران وجود داشت (P<۰.۰۱۹). به طوریکه میزان مرگ و میر در بیماران مبتلا به سندرم آمبولی چربی ۳۰% و در بیماران غیر مبتلا به سندرم آمبولی چربی ۱۲% بود.
● نتیجه‎گیری:
با توجه به مرگ و میر بالای سندرم آمبولی چربی به عنوان یک عارضه مهم شکستگی استخوانهای بلند می‎بایست این نوع شکستگیها را به عنوان یک اورژانس جدی تلقی نموده و اقدامات پیشگیرانه لازم از قبیل تثبیت سریع شکستگی و درمانهای دارویی را برای جلوگیری از ابتلا به سندرم آمبولی چربی انجام داد.
کامبیز یزدان پناه
محمود زرین
منبع : پایگاه اطلاعات علمی