دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

درک فرصت های کوتاه


درک فرصت های کوتاه
زندگی یعنی دریافتن فرصت های کوتاه. گاه درسی را که از یک دقیقه می توان کسب کرد نمی توان در چند سال آموخت.
مرور زندگی مرور همین فرصت های کوتاه است. می دانم که در این لحظات است که باید به گونه ای دیگر مسائل را دید. آنچه که در این زمان می آموزیم، در لحظات سخت و دشوار زندگی می تواند دستمایه ای برای امیدواری و آغازی دیگرگونه باشد.
هر چه تعداد دقایق با ارزش زندگی مان بیشتر از پیش باشد، هرچه بیشتر از پیش بتوانیم زندگی را دریابیم، آن وقت است که می توان روی مسیری زیباتر گام برداشت و خطوطی را ترسیم کرد که در قاب زندگی، هم برای خودمان و هم برای دیگران دل انگیز و زیبا خواهد بود. خطوطی که چگونه زیستن، خوب زیستن و درک لحظه های اندک را فریاد خواهند کرد.

سیما موسوی
منبع : روزنامه ایران