یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ارتباطات و فن آوری اطلاعات در جامعه روستایی


در آغاز هزاره سوم میلادی چند رویداد كه از اهمیت تاریخی بر خوردارند، چشم انداز زندگی انسان را چه در محیط های شهری و چه در محیط های روستایی،در عرصه های گوناگون متحول ساخته اند. از جمله انقلاب شگرفی ، كه حول محور فن آوری اطلاعات و ارتباطات متمركز است، با سرعتی شتابان ،حیرت انگیز و فراگیر در حال شكل دهی مجدد به ساختارها و بنیاد های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و ... جوامع در سطوح مختلف بین المللی ، ملی و محلی می باشد. ارزش های فرهنگی هر جامعه عامل تعیین كننده در انتخاب و به كارگیری فن آوری ها می باشد.
همچنین فن آوری ها می توانند تأثیر مستقیم و یا غیر مستقیم بر مختصات فرهنگی جامعه داشته باشند.ارتباطات و فن آوری اطلاعات از جمله فن آوری های با قابلیت گسترده و بی دلیل است و در این بین نقش رسانه اینترنت به گونه ای ست كه دیگر رسانه ها را پشت سر می گذارد. احساس آزادی و امكان انتخاب ، از مهمترین تفاوت های بین اینترنت و سایر رسانه های دیگر می باشد.
هدف از توسعه این فن آوری ، افزایش رفاه اجتماعی و تعالی فرهنگی انسان ها می باشدكه در جامعه های روستایی اینترنت در دو حوزه قابل بحث می باشد. در مقوله توسعه فرهنگی كه ناظر نیاز های غیر مادی یا معنوی جامعه است، اینترنت می تواند بی نهایت مثبت ویا به غایت منفی بر ساخت وبافت فرهنگی روستا بگذارد.در حوزه اقتصادی با استفاده از اینترنت میتوان زیر بنای اقتصادی پویا ودر عین حال پایدار را تصویر كرده وامكان تبادل بهتر اطلاعات مورد نیاز روستا وبازار محصولات كشاورزی را فراهم آورده واز واسطه گرایی كاسته و بر تولید ومصرف بهینه كالا وخدمات افزود. در این خصوص ، كشورهای مختلف به فراخور حال خود سیاست هایی را در زمینه توسعه فن آوری در روستاها اتخاذ كرده اند.در ایران نیز این ضرورت احساس می شود.
نكات مهمی كه می بایست در امر توسعه ICT در روستاها واجد اهمیت دانسته شوند به این شرح می باشد:
توسعه در روستاها نباید صرفا‎‏‍‍ًٌَُ‏‎ به تفكرات وتصورات برنامه ریزانی بنا گردد كه شهری كردن روستاها را در تفكر خود دارند.از این رو لازم است ضرورت ها ونیازهای مرتبط با توسعه این فن ‏‏آوری در روستاها به خوبی شناسایی شده وبراساس رایزنی های مكرر وپیوسته باخود روستاییان الویت بندی گردد.آنگاه فن آوری مربوطه اعم از سخت افزار ونرم افزار به سمتی هدایت گردد كه با مجموعه نیازهای جامعه روستایی همسویی داشته باشد. مفاهیم مشورت ومشاركت با روستاییان بسیار جدی تلقی شود؛از این رو طراحی سایت های گفت وگو واظهار نظر (وبلاگ) برای موضوعات متعدد مربوط به روستا وروستاییان با جمع بندی آرا ونظریات ارایه شده توسط گروهی متشكل از روستاییان وكارشناسان آشنا به روستا، میه باتوسعه ارتباطات وفن آوری اطلاعات وارتباطات روستایی،دستگاههای متولی توسعه روستایی می توانند با تبادل اطلاعات لازم در تصمیم گیری های روستاییان مشاركت نمایند.مواردی نظیر تغییرات قیمت، سطح زیر كشت محصولات، تغییرات جوی،اقلیمی ونظایر آن از جمله موضوعاتی ست كه در این خصوص می توان به آن اشاره كرد. با برنامه ریزی ومدیریت صحیح در توسعه وگسترش ICT می توان دسترسی روستاییان را به منابع اطلاعاتی وخدمات دولتی وحمایت از روستاییان در زمینه های تولید، انبارداری و بازار یابی برای محصولات زراعی و غیر زراعی بهبود بخشید. گسترش ICTدر روستاها دارای تأثیرات مثبت و فواید زیادی ست كه از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود : توسعه اجتماعی ، افزایش قدرت تصمیم گیری روستاییان ، گسترش ترویج روستایی ، گسترش بازار های روستایی، كاهش اثرات بلایای طبیعی و آفات نباتی ، افزایش كیفیت زندگی ، حفظ محیط زیست ، توانمند سازی فقرای روستا ،تمركز زدایی،افزایش امكان كار ، كاهش فاصله شهر و روستا ، كاهش فاصله طبقاتی و كاهش مهاجرت روستاییان. همچنین از تأثیرات منفی توسعه و گسترش ICT می توان تمركز گرایی و شهر گرایی ، افزایش احساس فقر و افزایش رقابت را ذكر نمود.
بحث های ارایه شده تا كنون در زمینه تأثیرات ITدر جامعه روستایی بوده است در بحث فنی با توجه به پراكندگی جمعیت و مشتركین و همچنین مسافت نسبت به مركز اصلی مخابراتی فن آوری های مختلفی به كار گرفته می شود كه این فن آوری ها شامل:
۱-سیستم های بدون سیم كه شامل تلفن همراه وتلفن ثابت وبدون سیم می باشند ودر بخش cellular ، فن آوریCDMA GSM وimt ۲۰۰۰ مطرح می باشند.
۲-سیستم های ماهواره ای جهت ارتباط روستاها با مراكز دیتا واستفاده از فن آوری های مانند به منظور توزیع اطلاعات در روستا.
منبع : شرکت مخابرات ایران