جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

عوامل اقتصادی بزهکاری


فقر یكی از عوامل مهم انحرافات، از جمله دزدی و انحراف جنسی در مردم بویژه در كودكان و نوجوانان است. بیشتر محرومیتها و بر آورده نشدن تمایلات كه موجب عدم اطمینان اجتماعی می‌شود ناشی از فقر است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بیكاری، كمبود مواد غذایی و پوشاك، بی‌سوادی، عقب افتادگی، جهل و خرافات، عدم بهداشت كافی و انواع بیماریهای روحی و جسمی، حتی در سطح جهانی، جنگها و خونریزیها ریشه در نیازهای مادی و ترس از فقر دارد.
در میان برخی از انواع كجرویها و وضع اقتصادی رابطه وجود دارد ازجمله انحراف جنسی ، گدایی و برخی دزدیها .
مسكن، یكی از نیازهای اولیه هر خانواده است. كه اكثر بزهكاران از آن محرومند. از طرفی عدم تغذیه كافی و مناسب، نبود پوشاك كافی و... موجب ضعف، عصبانیت و خودخواهی آنان می‌شود و آنها را بسوی تقلب و كلاهبرداری می‌كشاند.
مهاجرت : مهاجران و فرزندانشان در شهرها گرفتار سرگردانی و بی اعتقادی به نظامها و مقررات اجتماعی شده به انواع انحرافات كشیده می‌شوند. بررسیها نشان دهنده آن است كه انواع جرایم از قبیل سرقت، رابطه نامشروع و ... در میان مهاجران بیش از دیگران است و فقر، بیكاری و نبود تعلیم وتربیت صحیح و كافی از عوامل مهم آن می‌باشد.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بهداشتی جوان