پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابواحمد/ابویحیی هیثم مرورودی


جنسیت: مرد
نام پدر: خارجه خراسانی
تولد و وفات: ( ... - ۲۲۷) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
اصل او از مرورود خراسان و ساکن بغداد بود. از مالک بن انس و لیث ابن سعد و یعقوب بن قمی و حفص بن میسره و ابراهیم بن ادهم و جراح بن ملیح بهرانی و اسماعیل بن عیّاش و معافی بن عمران و محمد بن ایوب‌ بن میسره و یحیی بن حمزه و صدقهٔ‌ بن خالد و خالد بن یزید و جماعتی دیگر حدیث شنید. احمدبن حنبل و فرزندش ، عبدالله بن احمد حنبل ، و بخاری و ابوزرعه و ابوبکر بن علی مروزی و احمد بن حسن صوفی و محمد بن ابراهیم پوشنجی و ابوحاتم رازی و ابویعلی موصلی و ابوبکر صغائی و سعید بن سعد بخاری و عباس بن محمد دوری و موسی بن هارون حافظ و ابوزرعه دمشقی از وی حدیث شنیدند. گفته‌اند که احمد حنبل او را ستوده است. در بغداد درگذشت.
منبع : مطالب ارسالی