جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

چگونگی کشف رمز DNA


چگونگی کشف رمز DNA
رمزهای ژنتیكی مربوط به اسیدهای آمینه مختلف و علائم توقف سنتز زنجیره پلی پپتیدی (رمزهای پایان) طی یك سری آزمایش ها در سالهای ۱۹۶۰ توسط نیرنبرگ و مانی صورت پذیرفت.
آنان نوع خاصی از RNA را به طور مصنوعی ساختند كه فقط نوكلئوئید یوراسیل داشت. RNA ساخته شده را درلوله آزمایشی حاوی مایع استخراج شده از سیتوپلاسم باكتری E.Coli قرار دادند. قطعاً در این مایع ریبوزوم،۲۰ نوع آمینواسید، tRNA ، آنزیم و منبع انرژی (ATP) وجود داشت. بنابراین در لوله آزمایش عمل پروتئین سازی صورت پذیرفت و رشته پلی پپتیدی ساخته شد. پس ازتجزیه رشته پلی پپتیدی مشخص شد كه فقط اسید آمینه فنیل آلانین در ساختار این پلی پپتید بكار رفته است. پس متوجه شد كه UUU رمز قرار گرفتن اسید آمینه فنیل آلانین برروی رشته پلی پپتید است.
درآزمایش های مشابه، mRNA ی مصنوعی ساخته شده از نوكئوتیدهای سیتوزین و آدنین به صورت جداگانه به ترتیب زنجیره های پپتیدی ساخته شده منحصراً از اسید آمینه پرولین (CCC) و لیزین(AAA) است . به همین ترتیب محققان دیگر توانستند با آزمایش مشابه نیرنبرگ رمزهای هر یك از ۲۰ نوع آمینواسید راشناسائی كنند.
هر رمز سه نوکلئوتیدی RNA را کدون گویند.
۶۴ کدون وجود دارد که ۶۱ کدون برای بیست نوع آمینو اسید (یک آمینو اسید ممکن است چندین کدون داشته باشد) و سه کدون برای پایان پروتئین سازی است(کرون پایان= UAA،UAG و UGA) که هیچ آمینو اسیدی را کد نمی کند.
● عمومیت داشتن رمزهای ژنتیك (یاكدون ها)
رمزهای ژنتیكی تقریباً در تمام موجودات یكسان است. این خاصیت راعمومیت داشتن رمزهای ژنتیك می نامند. به این معنی كه یك رمز ژنتیكی اسید آمینه خاص، هم درپروكاریوت ها و هم در یوكاریوت ها همان معنی را می دهد. مثلاً AUG كدون اسید آمینه متیونین در همه جانداران است.
منبع : blogfa