پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

حاجی ملا رجبعلی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده
معروف به حاجی مؤذن. وی از اهالی طرخوران تفرش بود و در اواخر دوۀ ناصری و قاجاریه می‌زیست. صدائی رسا و مؤثر داشت و در تعزیه شبیه امام می‌خواند. به همین دلیل نقش امام‌خوانی در تعزیه را بسیار خوب اجرا می‌کرد. حاجی ملا رجبعلی در دربار محمد علی شاه اذان می‌گفت و مناجات می‌کرد و به همین مناسبت به حاجی مؤذن معروف بود. او مردی محترم و متدین و زاهد بود و در دربار معتقدان بسیار داشت و از دم گرم او تبرک می‌جستند. حسینعلی نکیسا خواننده از فرزندان اوست.
منبع : مطالب ارسالی