شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

حرکت یک – دو در فوتبال


حرکت یک – دو در فوتبال
حرکت یک – دو ساده ترین روش برای حمایت کردن از یار است . یار شما که گرفتار حریف است ، توپ را دریافت می کند و فورا آن را در جهت حرکت شما می فرستد . حریف که همواره پشت سر شما قرار می گیرد ، نمی تواند مانع فرستادن توپ برای یار و پیشروی آن شود . در حرکت یک – دو نقش بازیکنی که شما را حمایت می کند ساده است ، او می تواند حرکت را مفید و سریع کند : او باید توپ را مستقیما و بدون دریبل یا کنترل ، در جهت حرکت شما بفرستد.
● توضیح
هنگامی که کلیه بازیکنان گرفتار حریف هستند ، حرکت یک – دو با حرکت انحرافی بازیکن (C) به سمت چپ انجام می گیرد که هدفش با خود کشاندن حریف است . بازیکن (A) در این هنگام به سمت راست پیشروی کرده و خود را از یار گیری حریف نجات می دهد ، سپس توپ را با بازیکن (B ) رد و بدل می کند . هنگامی که بازیکن A توپ را مجددا از بازیکن (B) دریافت می کند ، فضایی آزاد خواهد داشت . او می تواند به پیشروی خود ادامه دهد یا توپ را به دروازه شوت کند .
این مثال ساده تاکتیک گروهی یک تیم را بیان می کند . در هر حرکت ابتکاری به سه نکته مهم باید توجه کرد : فضاسازی ، حمایت ، پاس .
منبع : شبکه رشد