یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

فخرالدوله عمیدالدین فخر گیلانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۷۳۸ -۷۹۲) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصل وی از دیار دیلمان بود. مدتی به هندوستان رفت و مورد احترام و عزت پادشاهان آنجا قرار گرفت. وی در سرودن شعر مهارت داشت. از او است:

خواجه بفزود ، ولیکن ز ورم
گشت مشغول ، ولیکن به شکم
مزبان بود ، ولیکن به رباط
نانم آورد ، ولیکن به درم
منبع : مطالب ارسالی