جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

امام خمینی (ره) و دانشگاه


امام خمینی (ره) و دانشگاه
دانشگاه نقش و اعتباری کم نظیر برای تربیت متخصصان متعهدی دارد که بتوانند چارچوب سیاست های حاکم و ظالم جهان خواران را در هم شکنند و جسارت ایجاد داربست هایی بر محور کرامت انسانی را داشته باشند.
امام خمینی (ره) در بحبوحه گرفتاری ها و در شرایطی که بحران و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی به اوج رسیده و بخش وسیعی از شهرها و موقعیت های حساس کشور در معرض بمباران و پرتاب موشک های کینه جبهه استکبار جهانی قرار گرفته بود با دوراندیشی و با اطمینان و آرامش می فرمود: جنگ چیز مهمی نیست حل می شود... اما مسئله دانشگاه یک مسئله فوق العاده است که این افرادی که از دانشگاه در می آیند یا مخرب یک کشوری هستند یا سازنده آن.
امام شاهد و ناظر تیزبینی بود که با نگرانی بسیار سال های سلطه استعمار را بر دانشگاه های کشور نظاره کرده و نتیجه این سلطه را مکررا گوشزد کرده بود.وی از دانشگاهیان انتظار داشت هم چون ناظری بصیر و آگاه هوشمندانه و متعهدانه عملکردها و تصمیم گیری ها را مد نظر داشته و با نقادی دلسوزانه خطا و لغزش احتمالی را گوشزد نمایند و هم چون مشاوران و کارشناسان امین مساعدت خویش را از دست اندرکاران و مجریان امور دریغ ندارند.
امام انتظار داشت دانشجویان در رخدادها و مراحل حساس و تعیین کننده ای هم چون انتخابات همراه با دیگر بازوان فکری جامعه با ارائه معیارها مردم را برای مشارکت و حضور موثر در سرنوشت خویش مدد رسانند و در جهت گیری ها و خلق بسترهای اجتماعی فرهنگی تسهیل کننده راه امت اسلام باشند و به مدد قدرت فنی و دانش خویش در تشخیص و افشای ترفندهای دشمنان لحظه ای درنگ به خود راه ندهند.

حسینی نژاد
منبع : روزنامه خراسان