پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

شبیه سازی در تعلیم و تربیت


شبیه سازی در تعلیم و تربیت (شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت گاهی مثل شبیه سازی‌های آموزشی هستند. آن‌ها روی وظایف خاص متمركز می‌شوند. در گذشته از ویدئو برای معلمین و دانش آموزان استفاده می‌شود تا مشاهده كنند، مسائل را حل كنند و نقش بازی كنند؛ هرچند، یك استفاده جدیدتر از شبیه سازی‌ها در تعلیم و تربیت شامل فیلم‌های انیمیشن است (ANV .(ANV‌ها نوعی فیلم ویدئویی كارتون مانند با داستان‌های تخیلی یا واقعی هستند كه برای آموزش و یادگیری كلاس استفاده می‌شوند.ANV‌ها برای ارزیابی آگاهی، مهارت‌های حل مسئله و نظم بچه‌ها و معلمین قبل و حین اشتغال كارایی دارند.)
شكل دیگری از شبیه سازی در سال‌های اخیر با اقبال در آموزش تجارت مواجه شده است. شبیه سازی تجارت كه دارای یك مدل دینامیك است كه آزمون استراتژی‌های تجارت را در محیط فاقد خطر مهیا می‌سازد و محیط مساعدی برای مباحث مطالعه موارد ارائه می‌دهد.
منبع : مطالب ارسال شده