پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

ابوالفتح بستی


پسر احمد و دبیر و وزیر شاعر عصر غزنوی كه در میان سال های ۳۳۰ و ۳۳۵ ه.ق متولد شد. چون سبكتگین بست را فتح كرد، به فرمان سبكتگین نزد او رفت و به ریاست دیوان رسائل منصوب شد. اما به واسطه آن كه خود را از دسیسه های دشمنانش در امان نمی دید، از او خواست تا چندی به گوشه ای دور از هیاهو رود. به همین جهت سبكتگین او را به رخج در جنوب بست فرستاد. چندی بعد به فرمان سبكتگین به بست بازگشت (۳۸۷ ه.ق) و در خدمت او به سر برد تا اینكه سلطان محمود غزنوی روی كارآمد. در جنگ او با ایلك خان ظاهرا به جانبداری از ایلك خان پرداخت و با شكست او از سلطان محمود به ناچار همراه او به ماوراءالنهر رفت. اما اندكی بعد از كرده خود پشیمان شد و طلب بخشش كرد. اما سلطان محمد عذرخواهی او را نپذیرفت و ابوالفتح سرانجام در همان جا درگذشت.(۴۰۰ ه.ق)
منبع: سرگذشت غوریان، نادره جلالی
مهدیه قاسمی
منبع : مطالب ارسالی