پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

منشور حقوق بیمار


منشور حقوق بیمار
▪ بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادی فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
▪ بیمار حق دارد محل بستری، پزشك، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.
▪ بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یكی از وابستگان از پزشك معالج درخواست نماید به طوری كه در فوریت‌های پزشكی این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.
▪ بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا كاربرد سایر روش‌ها را در حد درك خود از پزشك معالج دریافت و در انتخاب شیوه نهایی درمان مشاركت نماید.
▪ بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراكز درمانی مراجعه نماید.
▪ بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشكی، نتایج معاینات و مشاوره‌های بالینی جز در مواردی كه براساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد اطمینان حاصل نماید.
▪ بیمار حق دارد از رازداری پزشك و دیگر اعضای تیم معالج برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی كه مستقیماً در روند درمان شركت ندارند موكول به كسب اجازه بیمار خواهد بود.
▪ بیمار حق دارد از دسترسی به پزشك معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری، انتقال و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.
▪ بیمار حق دارد با كسب اطلاع كامل از نوع فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان كه بر روند سلامتی و درمان او مؤثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشاركت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از ادامه همكاری خودداری نماید.
▪ بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان در سایر مراكز درمانی، قبلاً از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه‌ها و پوشش‌ بیمه‌های خدمات در مركز درمانی مقصد مطلع گردد.

معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
منبع : سایت انجمن اپتومتری خراسان