شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


سازمان غیر دولتی NGO


سازمان  غیر دولتی NGO
امروزه سازمانهای غیر دولتی با فعالیت غیر انتفاعی و داوطلبانه در جهت رفاه و خدمات عمومی به انجام فعالیت می پردازند.این سازمانها شامل جمعیت ها، گروه ها و نهادهای انسانی و خود جوش و بر آمده از مردمی هستند که مهمترین شاخصه خود را در استقلال از دولت تبیین می نمایند. این سازمانها بنابر تعریف بانک جهانی در کاهش دردها و افزایش منافع فقرا و حفظ محیط زیست، تامین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماع ملی فعال هستند. این سازمانها در تمام عرصه های ملی و بین المللی فعالیت می نمایند. بطور مثال نقش موثر شهروندان در اداره امور خود در محدوده یک شهر در چارچوب سازمانهای غیردولتی و مدنی قابل تصور است. شهروندان در این مشارکت فعال صاحب تجربه، تخصص و آگاهی و در توسعه اجتماعی توانمند می‌گردند. دامنه فعالیت این سازمانها ازامور امدادی، رفاهی، و مذهبی تا دفاع از حقوق بشر، پناهندگی و توسعه علوم و تکنولوژی و امور زنان و جوانان را شامل می‌گردد. سازمانهای غیر دولتی کانال ارتباطی بین مردم و دولت هستند و نقش موثری در رشد و بلوغ اجتماعی بازی می نمایند.
سازمانهای غیر دولتی به هر گروه غیر انتفاعی ، داوطلبانه و عضو پذیر اطلاق می شود که در سطح محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تشکیل شده است. وظایف و اهداف این سازمانها توسط افراد دارای علایق مشترک تعیین و رهبری می شود و با طیفی از خدمات تخصصی و حمایتی وظایف انسانی را برای رفع آلام بشری در مناطق مختلف جهان به عرصه عمل می گذارند تا بدینوسیله بین شهروندان و دولت ارتباط انسانی، مستمر و یگانه¬ای را بر قرار نماید.
سازمانهای غیر دولتی شفاف ترین نهادهای جامعه مدنی می باشتد.
"جامعه مدنی جامعه ای است که در آن روابط مردم با هم و مردم با دولت و نهادهای دولتی از یکسو و بالعکس بر اساس قانون تنظیم و مرتب گردیده است".
سازمانهای غیر دولتی با دسترسی وسیع به آحاد مردم و جلب اعتماد آنها در جهت معضلات و کاستی های جامعه در کنار دولت و بعنوان مکمل طرحهای توسعه آنان فعالیت می‌نمایند. این سازمانها بر اساس ملیت، فرهنگ، باورها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخ جوامع شکل گرفته و در هر جامعه ای شکل خاص خود را دارد.
هر شخصی به دور از تعصبات نژادی، فرهنگی، جنسی و یا اعتقادات مذهبی فقط با پذیرفتن آرمانهای خاص تشکل می تواند عضو سازمانهای غیر دولتی گردد.
● ویژگی سازمانهای غیر دولتی :
۱) خود جوش هستند .
۲) دارای اساسنامه ، اهداف ، تشکیلات و ساختاری مشخص می باشند .
۳ ) غیرانتفاعی بوده و به داوطلبین و اعضای آن سود یا درآمدی تعلق نمی گیرد .
۴ ) حزب یا تشکل سیاسی نبوده و به هیچ یک از احزاب و یا تشکل های سیاسی وابستگی ندارند .
۵ ) اعضای آن افراد داوطلب می باشند .
۶) عضوپذیرند و برای عضویت شرایط خاصی جز پذیرش مفاد اساسنامه و علاقه مندی به کار داوطلبانه در آن سازمان وجود ندارد .
۷ ) کلیه اقدامات و فعالیت های آنها بصورت علنی و آشکار می باشد و عملکرد شفافی دارند .
۸ ) وضعیت مالی این سازمانها که شامل درآمدها و هزینه ها است ، روشن ، مشخص و قابل دسترس برای اعضا و سایرین می باشد .
۹) هدف این سازمانها کمک به بهبود وضع جامعه ، حفظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور می باشد .
۱۰ ) به هیچ سازمان و یا نهاد دولتی وابسته نمی باشند.
آزاده ابراهیم