چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

ابوعمرو محمد نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: احمد بن محمد بحیری
تولد و وفات: ( ... - ۳۹۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
او را از حفاظ حدیث و ثقه دانسته‌اند. در طلب علم به عراق و حجاز سفر کرد. از پدرش و یحیی بن منصور قاضی و عبدالله بن محمد کعبی و محمد بن مومل بن حسن و ابابکر قطیعی و همطبقهٔ آنان حدیث شنید. فرزندش ، ابوعثمان سعید بن محمد بحیری ، و ابوعبدالله حاکم نیشابوی و ابوالعلاء واسطی و محمد بن شعیب رویانی از وی روایت کردند. در نیشابور درگذشت و در مقبرهٔ ملقاباد دفن گردید. از آثارش: "الاربعون المرویهٔ" یا "اربعون حدیثاً".
منبع : مطالب ارسالی