پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران


چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران
موضوع مقاله دربارهٔ ”چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران“ است. و در آن چالش‌ها در سه دسته فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و مدیریتی جای گرفته‌اند و براساس آن سه فرضیه اصلی طراحی شده است. در این خصوص بعد از تبیین مبانی نظری موضوع، با بهره‌گیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، داده‌ها از دو طریق کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده‌اند.
برای این منظور پرسشنامه‌ای با عنوان ”پرسشنامه چالش‌های پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران“ طراحی شد و در جامعه آماری تحقیق که در برگیرندهٔ خبرگان و متخصصان صاحب‌نظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیکی و نیز افراد دخیل در امر پیاده‌سازی آن است، توزیع گردید. در ادامه پرسشنامه‌های تکمیل شده با بهره‌گیری از روش‌های آماری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS پردازش و تحلیل گردید و دو دسته نتیجه‌گیری در قالب آزمون فرضیات و رتبه‌بندی موانع (اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و رتبه‌بندی کلیه ابعاد موانع) به‌عمل آمد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد ”چالش‌های فنی“ مانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران نبوده و ”چالش‌های فرهنگی ـ اجتماعی“ و ”چالش‌های مدیریتی“ مانع پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.
همچنین چالش‌های مدیریتی، فرهنگی ـ اجتماعی و فنی به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های سه‌گانه پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.
علیرضا مقدسی
منبع : معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی