پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

یک « واو» نباید کم و زیاد شود


یک « واو» نباید کم و زیاد شود
عبارت بالا کنایه از اصرار و پافشاری در امری مهم و لایتغیر است که مجری یا مجریان نباید به خلاف دستور و فرمان عمل کنند.
به طوری که می دانیم قرآن کریم به منظور هدایت و ارشاد افراد بشر که در اعصار مختلف و اقلیمهای گوناگون به سر برده و می برند نازل شده بدین جهت هیچ گاه اقتضای زمان و مکان در ارکان رهبری آن خلل و عللی وارد نمی سازد زیرا قوانین آن بر موازین فطرت آدمی تنظیم شده جنبه کلی و همگانی دارد و از هر جهت تغییر ناپذیر خواهد بود.
کتاب آسمانی قرآن مجید براساس همین اصل کلی و لایتغییر بودن الزاماً از هر گونه تحریف و دخل و تصرفی باید مصون باشد تا هر کسی به میل وارده و نفع شخصی نخواهد و نتواند کلمه یا حرفی را از آن حذف و یا بر آن بیفزاید.
منبع : آی کتاب