چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

‌تفکر شیعه و شعر دوره صفوی


‌تفکر شیعه و شعر دوره صفوی
بررسی آثار ادبی زبان پارسی نشان می‌دهد كه ادبیات كهن و سابقه‌دار ما به اقتضای شرایط مختلف، كم و بیش از همه عوامل تاثیر پذیرفته و به‌گونه‌های مختلف در تشكیل زمینه‌های آن مؤثر بوده‌ است و از این میان، نقش مذهب و تفكرات و اعتقادات دینی به مراتب بیش از دیگر موارد خودنمایی می‌كند، چنانكه تاثیر تفكر نحله‌‌ها و فرقه‌های اسلامی و به‌خصوص ذوق و اندیشه مشرب‌های عرفانی را در اكثر متون ادبیات فارسی می‌توان بی‌پرده مشاهده كرد.
ورود تفكرات اسلامی یا غیراسلامی و بینش‌های شیعی یا غیرشیعی و به‌ طور كلی هر نوع اندیشه و تفكر، در صحنهٔ علم و ادب و فرهنگ، وابستگی مستقیم با عقاید صاحبان آثار علمی و ادبی و همچنین اعتقادات حامیان آنها، یعنی زمامداران روزگار آنان داشته است و اندیشه‌ها و نظریاتی كه آنها ابراز می‌كرده‌اند، با پشتوانه این دو عامل مهم می‌توانسته‌ است عرض‌اندام نماید و رشد و گسترش داشته باشد.
محور اساسی كتاب حاضر بر این بوده است كه تفكر شیعی در آثار منظوم این دوره مطالعه و بررسی گردد و ضمن ارزیابی ،كم و كیف آنها مشخص شود كه این تفكر خاص در شعر شاعران شیعی‌مذهب به چه میزان است. كتاب حاضر از دو بخش تشكیل شده است. در بخش اول زمینه‌ها و عوامل ایجاد مذهب شیعه در عصر صفویه و در بخش دوم بررسی تفكر شیعه در شعر دوره صفویه بررسی می‌شود. كتاب تفكر شیعه و شعر دوره صفوی به‌ كوشش‌ اسحاق طغیانی توسط انتشارات فرهنگستان هنر منتشر شده است.
منبع : روزنامه تهران امروز