جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

آموخته های کوچک من


آموخته های کوچک من
▪ اموختم که هیچ وقت سریع قضاوت نکنم
▪ اموختم که انسانهای بزرگ هم گاهی اشتباه می کنم
▪ اموختم که همیشه بخندم
▪ اموختم که هرگز نگذارم کسی عصبانی اتم را ببنید
▪ اموختم که به انسان مانند سکوی پرتاب نگاه نکنم
▪ اموختم که هرگاه ترسیده ام شکست خورده ام
▪ اموختم که که غرور انسان را هرگز نشکنم
▪ اموختم که هرگز وابسته به کسی جز خدا نباشم
این ها مسائلی که زندگی به من یاد داد ...

http://f۱۰.blogsky.com/۱۳۸۷/۰۶/
منبع : مطالب ارسال شده