سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

تاثیر افزایش هیدراتاسیون وریدی بر سیر زایمان طبیعی


تاثیر افزایش هیدراتاسیون وریدی بر سیر زایمان طبیعی
در مورد اثرات هیدراتاسیون بر سیر زایمان طبیعی بحثهای مختلفی مطرح شده است با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات متنوعی اثرات هیدراتاسیون بر جنبه‏های مختلف زایمان را بررسی نموده‏اند. این مطالعه با هدف تعیین اثر افزایش هیدراتاسیون (Ovrerhydration) بر روی زایمان طبیعی انجام شد.
جامعه آماری شامل کلیه زنانی بود که جهت زایمان طبیعی به بخش زایمان بیمارستـان بعثت سننـدج مراجعـه نموده بودنـد. حجم نمـونه شـامـل ۵۲ نفر از خانمهایی بود که واجـد معیـارهای ورود بـوده و معیـارهای خـروج در این مطالعـه را نداشتنـد ایـن افراد با روش تصادفی بلوکی (Block Randomization) بطور کاملا تصادفی در دو گروه مداخله و مقایسه قرار گرفتند. نوع مطالعه Double Blind Randomized Clinical Trial (مداخله‏ای تصادفی شده دوسوکور) بود. پس از شروع فاز فعال زایمان هیدراتاسیون وریدی به میزان ۲۵۰ cc در ساعت در گروه مداخله و۱۲۵ cc در ساعت در گروه مقایسه با استفاده از مایع رینگر لاکتات و توسط مامای مجرب ‏شروع می‎شد سپس سیر زایمان توسـط محقق بررسی و ارزیابی می‏شـد. داده‏های بدست آمده با استفاده از تست‏ کای دو و t.test تجزیه و تحلیل ‏شد.
نتایج این مطالعه نشان داد، میانگین طول فاز اکتیو، میانگین مدت زمان مرحله دوم زایمان و همچنین میانگین زمان مرحله سوم زایمان در دو گروه مداخله و مقایسه تفاوت معنی‎‏دار با هم ندارد. میانگین مدت زمان زایمان در گروه مداخله۲۳۲.۱±۹۴.۸ دقیقه و در گروه مقایسه ۲۴۰.۲±۱۰۸ دقیقه بود.
بر اساس نتایج این مطالعه نقش هیدراتاسیون وریدی در زایمان طبیعی مورد تردید بوده و مطالعات گسترده‎تر با تعداد نمونه‏های بیشتر در این مورد توصیه می‎شود.
فریبا ابتکار
آویز رحیم زاده
عزت اله رحیمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی