سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر


بررسی اثر ضد التهابی مرفین درتجویز سیستمیک بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی کاراژینان در موش سوری نر
● مقدمه:
مصرف سیستمیک اوپیوئیدها جهت تسکین درد از دیرباز شناخته شده ولی تجویز موضعی اوپیوئیدها جهت تسکین درد جهت کاهش عوارض آن از یک دهه آغازگردیده است. مرفین علاوه بر اثرات ضد دردی برخی اثرات ضد التهابی را نیز از خود نشان داده ولی مکانیسم اثرات مرفین بر تنظیم سیستم ایمنی هنوز بطور کامل شناخته نشده است.
● مواد و روشها:
در مطالعه حاضر که در طی سال ۱۳۷۹ در گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته، به بررسی اثز ضد التهابی مرفین در تجویز سیستمیک و اثر آن بر سطح سرمی اینترلوکین IL-l) ۱ )درمدل التهابی ناشی از تجویز کف پایی کاراژینان پرداختیم.
● یافته ها:
تزریق کف پایی کاراژینان ( ۰.۰۵ میلی لیتر از ۳ درصد w.v ) موجب ایجاد التهاب در پای تحت تزریق گردید. التهاب نیم ساعت پس از تزریق آغاز و در ساعت های سوم و چهارم به حد اکثر خود رسید. پیش درمانی با مرفین در دوز ۱mg.kg وزن بدن موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان گردید ولی تجویز داخل صفاقی مرفین در دوز ۷mg.kg وزن بدن موجب کاهش التهاب ناشی از کاراژینان از ساعت دوم تا ششم آزمایش شد. تجویز داخل صفاقی نالوکسان در دوزهای ۲mg.kg و ۴۵ دقیقه قبل از تزریق کاراژینان و ۱۰mg.kg در دقیقه ۱۶۵ پس از تجویز کاراژینان موجب مهار اثر ضد التهابی مرفین گردید. همچنین تزریق داخل صفاقی نالوکسان در دوز ۱۰mg.kgو ۲ موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان در یکساعت ابتدای آزمایش گردید در حالیکه تزریق کف پایی نالوکسان در دوز ۲mg.kg اثری بر التهاب ناشی از کاراژینان نداشت که این مسئله نشان دهندة اثر پیتیدهای درونزا(Endogenous opioid peptid (EOP در تنظیم التهاب ناشی از کاراژینان می باشد. اندازه گیری سطح سرمی IL-l در گروه های مختلف نشانگر افزایش معنی دار IL-l? در گروه تحت درمان با مرفین به همراه کاراژینان بود و پیش درمانی با نالوکسان در این گروه موجب کاهش سطح سرمی IL-l گردید. همچنین تزریق داخل صفاقی آنتی IL-l?در دوز ۷µg.mice موجب افزایش التهاب ناشی از کاراژینان در گروه تحت درمان با مرفین در ۳ ساعت آخر آزمایش گردید در حالی که تجویز داخل صفاقی آنتی IL-l? در دوزهای ۲۸ µg.mice و ۱۴ موجب خنثی شدن اثر ضد التهابی مرفین گردید.
● نتیجه گیری و توصیه ها:
نتایج این مطالعه نشان می دهد که IL-l واسطه اثرات ضد التهابی مرفین بوده و نشان می دهد که افزایش IL-l در کاهش التهاب نقش دارد.
زهرا پورپاک
محمود آل ‌بویه
ابوالحسن احمدیانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی