یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۲۲ اکتبر سال ۳۹۹ میلادی ـ اظهارات صلح آمیز یزدگرد اول سازنده شهر یزد


به گزارش سفیر وقت روم در تیسفون، یزدگرد اول از دودمان ساسانی که پس از بهرام چهارم به شاهی ایران رسیده بود۲۲ اکتبر سال ۳۹۹ میلادی در نخستین دیدار عام خود گفت که در مناسبات ایران و روم روش مذاکره و صلح را بر جنگ و ستیز ترجیح می دهد، زیرا که جنگ منابع هر دوکشور را هدر می دهد. وی در همین سخنرانی گفت که تصمیم گرفته است که مسیحیت را در قلمرو ایران تحمل کند.
یزدگرد اول بود شهر « یزد » را در حاشیه کویر ساخت که نام او براین شهر گذارده شده است .با این حساب شهر یزد در این دهه ۱۶۰۰ ساله خواهد شد. یزدگرد که ۲۱ سال سلطنت کرد بعدا به پیروان سایر ادیان در قلمرو ایران آزادی داد و مسیحیان را کمک کرد تا برای خود کلیسا بسازند و از همین رو موبدان آیین زرتشت وی را« یزدگرد گناهکار » می خواندند.
امپراتور قسمت شرقی روم که در قسطنطنیه می نشست آن چنان به یزدگرد اول اعتماد یافته بود که وصیت کرده بود اگر پیش از رسیدن پسرش به سن بلوغ فوت کند، یزدگرد این پسر را بزرگ کند که همین طور هم شد.
یزدگرد به دلیل علائقی که نسبت به ارمنیان داشت پس از درگذشت پادشاه ارمنستان، پسر خود را شاه آنجا کرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز