یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۳۰ فروردین


 ۳۰ فروردین
● متولد فروردین (بره):
این لجبازی و سرسختی توست که موجب میشود تا به رغم همه ی مشکلات و نابسامانیها اسب سرکش خود را به سوی هدف برانی اراده ی قوی که باشد بسیاری از دشواریها تسلیم خواهند شد.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
امروز بر تو آشکار خواهد شد که چه تفاوت زیادی بین تو و یکی از همکاران و جود دارد این شناخت میتواند نگاه تو را نسبت به بعضی مسائل تغییر دهد.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
اکنون میفهمی که بر خلاف تصور قبلی همیشه دیگران در کنار تو نخواهند بود فکر میکردی در صداقت و رفاقت بعضی ها هیچ شک و تردیدی نیست اما اکنون این باور غلط از آب در آمده است
● متولدین تیر (خرچنگ):
تغییراتی در زندگی خانوادگی و شخصی تو پیش می آید که موجب میشود تا این روند خشک و ثابت مشغول شود و نشاط تازه ای پیدا کند.
● متولدین مرداد (شیر):
بحرانی تو را رنج میدهد اما مشکلی نیست تو به رغم مشکلات و دشواریهای موجود خواهی توانست از این بحران عبور کرده و خود را به ساحل نجات برسانی.
● متولدین شهریور (سنبله):
باید به قلب خود گوش سپرد و بیهوده آن را متهم نساخت روحانیت و معنویت درون بهتر از این تظاهر های سطحی و خارجی است در درون خود عشق و ایمان را تجربه کن.
● متولدین مهر (ترازو):
باید گذاشت تا کارها روند طبیعی خود را طی کند دخالتهای بیجا و شتابزده ی ما این روند را مخدوش کرده و موجب میشود که هر کاری از مسیر طبیعی خود خارج شده و به سایر کارها آسیب برساند.
● متولدین آبان (عقرب):
همانطوری که انتظار داشتی کسی از راه میرسد و با آمدنش زندگی تو را در مسیر تازه ای قرار خواهد داد به جای شتابزدگی گاه باید منتظر بود تا زمانه خود تصمیم لازم را بگیرد.
● متولدین آذر (کمان):
یک مشکل خانوادگی پیش می آید که تو را وا میدارد تا در مورد بعضی از رفتارهای خود تجدید نظر کنی نگران نباش این تجدید نظر در مجموع کارها را رو به پیش خواهد برد.
● متولدین دی (بز):
تو خود هم تنهایی از پس این کار بر می آیی و می توانی این پروژه را با موفقیت به سرانجام خود برسانی پس دیگر چه نیازی به دیگران هست که اینطور دست خود را به سوی آنها دراز میکنی.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
اولین بار خلوص و پاک چشمی تو بود که راه را بر تو باز کرد اینک تنها تلاش و کوشش صمیمانه ی توست که میتواند تو را به مقصد برساند.
● متولدین اسفند (ماهی):
در زمینه ی کاری فضای خوب و مناسبی است بخصوص این روزها در محیط کار خبرهای مسرت بخشی میرسد که میتواند تا حدودی امیدوار کننده و نوید بخش باشد.
منبع : مطالب ارسال شده