چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

راه هوایی: تاریخچه، ارزیابی قبل از عمل و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورژانس (مقاله مروری)


راه هوایی: تاریخچه، ارزیابی قبل از عمل و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورژانس (مقاله مروری)
در این مقاله تاریخچه، ارزیابی راه هوایی پیش از بیهوشی و نحوه برخورد با بیماری که احتمال می رود اداره راه هوایی وی مشکل باشد و یا احتمال دشواری اداره راه هوایی در وی پیش بینی نشده است مورد مرور قرار می گیرد. اکثر مقالات اخیر در زمینه وسایل جدید برای اداره راه هوایی و کاربرد آنها در شرایط مختلف در این مقاله لحاظ شده اند. این مقاله علل راه هوایی مشکل را مورد بررسی قرار می دهد و برای برخورد با بیمارانی که به نظر می رسد راه هوایی مشکل دارند راه حل های مناسبی ارایه می دهد.
زاهد حسین خان
شهریار اربابی
علیرضا ابراهیم سلطانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی