دستگاه تولید فیلتر هوافروش لوله مقواییسازندگان کیافرچه غلطکی

جریمه‌ اپراتورها افزایش می‌یابد
روز گذشته وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس شرکت کرد و درحاشیه آن به خبرنگاران گفت: طرحی برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با تخلفات به دولت داده شده است. بر اساس مصوبه ۲ جلسه ۳۰۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که امروز منتشر شده است، دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات موظف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ سازمان، تخلف را رفع و مبالغ اضافی دریافتی را به اشخاص طرف قرارداد مسترد کنند. ماده ۲ این کمیسیون می گوید در صورت عدم رفع تخلف ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان ابلاغ، سازمان می تواند دارنده پروانه را تا زمان رفع کامل تخلف و به ازای هر روز تاخیر در رفع هر تخلف تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه بر اساس آخرین صورت حسابی مالی حسابرسی شده، جریمه کند. طبق این مصوبه، تعلیق و کاهش مدت اعتبار یا لغو پروانه از دیگر جریمه‎هایی است که سازمان تنظیم مقررات می‌تواند برای این تخلف در نظر بگیرد.