جامعه نیوزساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلنمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …