فرچه غلطکیزیتون و روغن زیتونشارژ کارتریج در محلتعمیر پرینتر در محل

نژاد یا هوش و شخصیت؟