شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

حج در كلام پیشوای راحل حضرت آیهٔاللَّه العظمی امام خمینی


حج در كلام پیشوای راحل حضرت آیهٔاللَّه العظمی امام خمینی

گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است كه به غیر از خدا، گِرد دیگری نگردید و رجم عقبات، رجم شیاطین انس و جن است. شما با رجم، با خدای خود عهد كنید تا شیاطین انس و ابرقدرت‏ها را از …

گردش به دور خانه خدا نشان دهنده این است كه به غیر از خدا، گِرد دیگری نگردید و رجم عقبات، رجم شیاطین انس و جن است. شما با رجم، با خدای خود عهد كنید تا شیاطین انس و ابرقدرت‏ها را از كشورهای اسلامی عزیز برانید. امروز جهان اسلام به دست آمریكا گرفتار است. شما برای مسلمانانِ قاره‏هایِ مختلف جهان پیامی از خداوند ببرید، پیامی كه به غیر از خدا بردگی و بندگی هیچ كس را نداشته باشد.۱

در لبیك، لبیك، «نه» بر همه بت‏ها گویید و فریاد «لا» بر همه طاغوت‏ها و طاغوتچه‏ها كشید و در طواف حرم خدا كه نشانه عشق به حق است، دل را از دیگران تهی كنید وجان را از خوف غیر حق پاك سازید و به موازات عشق به حق، از بت‏های بزرگ و كوچك و طاغوت‏ها و وابستگانشان برائت جویید كه خدای تعالی و دوستان او از آنان برائت جستند و همه آزادگان جهان از آنان برئ هستند. و در لمس «حجرالاسود» بیعت با خدا بندید، كه با دشمنان او و رسولانش و صالحان و آزادگان دشمن باشید و به اطاعت و بندگی آنان - هر كه باشد و هر جا باشد - سر ننهید و خوف و زبونی را از دل بزدایید كه دشمنان خدا و در رأس آنان شیطان بزرگ زبونند، هر چند در ابزار آدمكشی و سركوبی و جنایتشان برتری داشته باشند. و در سعی بین صفا و مروه، با صدق و صفا سعی در یافتن محبوب كنید كه با یافتن او همه بافت‏های دنیوی گسسته شود و همه شك‏ها و تردیدها فرو ریزد و همه خوف و رجاهای حیوانی زایل شود و همه دلبستگی‏های مادی گسسته شود و آزادگی‏ها شكفته گردد و قید و بند شیطان و طاغوت كه بندگان خدا را به اسارت و اطاعت كشند، درهم ریزد. و با حال شعور و عرفان به مشعرالحرام و عرفان روید و در هر موقف به اطمینان قلب بر وعده‏های حق و حكومت مستضعفان بیفزایید و با سكوت و سكون، تفكر در آیات حق كنید و به فكر نجات محرومان و مستضعفان از چنگال استكبار جهانی باشید و راه‏های نجات را از حق، در آن مواقف كریمه طلب كنید. پس به مِنی‏ روید و آرزوهای حقانی را در آن جا دریابید كه آن «قربانی نمودن محبوبترین چیزِ خویش، در راه محبوب مطلق» است. و بدانید تا از این محبوب‏ها كه بالاترینش حب نفس است و حب دنیا تابع آن است، نگذرید به محبوب مطلق نرسید و در این حال است كه شیطان را رجم كنید و شیطان از شما بگریزد. و رجم شیطان را در موارد مختلف با دستورهای الهی تكرار كنید كه شیطان و شیطان‏زادگان همه گریزان شوند.۲

پاورقی‏ها:

۱ - از پیام امام خمینی به زائران بیت‏اللَّه الحرام - تاریخ ۷/۷/۵۸ - صحیفه نور، ج ۹، ص ۲۲۶ .

۲ - از پیام امام خمینی به زائران بیت‏اللَّه الحرام - تاریخ ۱۶/۵/۶۵ - صحیفه نور، ج‏۲۰ ، ص ۱۸ .