پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱۹ مه سال ۷۴۹ ـ شکست نهایی امویان از ابو مسلم خراسانی


۱۹ مه سال ۷۴۹ ـ شکست نهایی امویان از ابو مسلم خراسانی

۱۹ مه سال ۷۴۹ و دو سال پس از آغاز بپاخیزی ابومسلم خراسانی بر ضد امویان، ارتش مروان آخرین خلیفه اموی شرق (دمشق) در جنگ منطقه زاب از او شکست خورد و شیرازه حکومت امویان (که مورد تنفر …

۱۹ مه سال ۷۴۹ و دو سال پس از آغاز بپاخیزی ابومسلم خراسانی بر ضد امویان، ارتش مروان آخرین خلیفه اموی شرق (دمشق) در جنگ منطقه زاب از او شکست خورد و شیرازه حکومت امویان (که مورد تنفر شیعیان هستند) در خاورمیانه از هم گسیخت و عباسیان با کمک ابومسلم بر جای آنان نشستند و دارالخلافه را از دمشق به بغداد منتقل کردند. از آن پس، حکومت امویان تا مدتی منحصر به اندلس (اسپانیا) و گوشه دور دست آفریقای شمال غربی بود.