یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024
مجله ویستا

۱۰ نكته لازم برای كسب وكارهای كوچك و جدید در كارآفرینی


۱۰ نكته لازم برای كسب وكارهای كوچك و جدید در كارآفرینی

دراغلب مواردمردم بدون هیچ پس اندازی وارد كسب وكارمی شوند بعضی باگرفتن وام ازبانكهایادوستانشان كارراشروع میكنند

امروزه كارآفرینی بعنوان یك استراتژی كارآمدبرای رویارویی بامشكلات فراروی جوامع ازجمله بیكاری وآثاروتبعات سهمگین آنها ونیز یكی ازمهمترین راهكارهای برون رفت ازفضای بسیاربغرنج وپیچیده اقتصادی مورداهتمام وعنایت ویژه جوامع وافرادومجامع علمی-دانشگاهی واقع گردیده است.

مقاله ای كه درپیش روی داریدبه ذكرپاره ای ازمهمترین مواردی كه برای هرفعالیت نوپا وایجادكسب وكارهای كوچك وزودبازده ضروری است میپردازد.

۱) قبل ازشروع تاآنجاكه ممكن است پول پس اندازكنید:

دراغلب مواردمردم بدون هیچ پس اندازی وارد كسب وكارمی شوند.بعضی باگرفتن وام ازبانكهایادوستانشان كارراشروع میكنند.اماآنهانمی دانندكه ممكن است ماه هایاسالهاطول بكشدتابه سوددهی برسندوهنگامی كه وام دهنده بفهمدكه این كاربه اندازه كافی سودده نیست پولش راپس خواهدگرفت ویابرای دفعه بعد ازدادن وام خوداری می كند.بعضی وقتها مردم مجبورمی شوندتابرای بازپرداخت وامهاازمسكن یاكارت اعتباری استفاده نمایندكه این باعث میشودخانه یااعتبارشان درخطربیفتد.

راه درست این است كهتاآنجا كه ممكن میباشدهرچه بیشترپول موردنیاز راپس اندازكرد.

۲) ازبندكفش آغازكنید:

كوچك فكركنید(باهزینه كم شروع كنید)اگرمی توانیدكارتان رابدون دفتركارانجام دهیدپس درآغازسعی كنیدجااجاره نكنید.تاوقتی كه كاری نداریدكارمندی رااستخدام نكنید.

كسانی كه كارشان راارزان شروع میكنندمثلادریك گاراژازاین فرصت برخوردار می گردندكه اشتباهات ناشی ازتازه كاربودن رادرمقیاس كوچكترانجام دهند.

۳) ازدارایی های شخصی خودمحافظت كنید:

وقتی واردكسب وكارمی شوید،این شخص خودتان هست كه مسئوول قروض بوجودآمده نظیروام ها،مالیات،پول مالكان وغیره می باشدلذا اگرازخودمحافظت نكنید،بستانكاران باحكم دادگاه می توانندبه سراغ دارایی های شخصی شمامانندماشین یاخانه بروند.

اگروام های شمادرحال افزایش است سراغ تشكیل یك بنگاه یاشركت بامسئوولیت محدودبروید.

۴) ببینیدكه چگونه می خواهیدپول دربیاورید:

شمابایدبتوانیددرچندجمله بیان كنیدكه چگونه طرح كسب وكارتان سودمعقولی درپی خواهدداشت.تازه كارها لازم است بدانندكه چه هزینه هایی دارند،چقدر صرف خریداری كالامی شود،اجاره،پاداش كاركنان و...چقدراست؟آنگاه میتوان فهمیدكهچقدربایددرماه فروش داشته باشندوبه چه قیمتی بفروشندتااینكه آن هزینه هاراجبران كنندودركنارآن سودكافی نیزایجادكنند.

۵) یك طرح كسب وكارتهیه كنید،هرچندكه كوچك باشد:

پیداكردن مقداری سودوایجادیك نقطه سربه سراولین گام دراین راه است.دراكثرشركت های كوچك،بخش های اصلی طرح تجاری،تجزیه وتحلیل نقطه سربه سر،پیش بینی سودوزیان وبرآوردگردش جریان نقدینگی هستند.بابرآوردگردش نقدینگی وسودوزیان شمامیتوانیدایده كسب وكارخودرابهبودببخشید.

تهیه یك طرح تجاری به شما این اجازه را می دهد كه تعیین كنید چه چیزهایی هزینه های شروع كار هستند و استراتژی بازار یابی شما چه هست. اگر محاسبات شما روی كاغذ درست نباشد،در دنیای واقعی نیز درست نخواهد بود.

۶) یك حاشیه رقابتی پیدا كنید و آنرا ادامه دهید:

درست كردن یك حاشیه رقابتی در ساختار كسب و كاربرای موفقیت دراز مدت خیلی اهمیت دارد.بعضی روشهایی كه می توان این حاشیه هارابدست آوردعبارتنداز:بیشترازرقبای خودبدانید،محصولی راتولیدكنیدكه تقلیدازآن خیلی سخت یاغیرممكن باشد،تولید یاپخش آن راكاراتركنید،مكان بهتری راانتخاب نماییدویاخدمات بهتری به مشتریان بدهید.

ازاسراركسب وكارتان محافظت كنید.اینهااطلاعات محرمانه ای هستندكه برای شمامزیت رقابتی دربازار ایجادمیكنند.

بایدكاری كنیدكه اطلاعات شمامحرمانه بمانند.مثلا اسنادراباكلمه"محرمانه"علامت بزنیدیابرای رایانه هارمزورودبگذارید.

عكس العمل سریع دربرابرخبرهای بدیكی دیگرازاین روشهاست.وقتی كه می بینیدكسب وكارتان بامشكل مواجه شده است بایدبایك طرح جدیدبه سراغ آن بروید.مثلا محل دفتركارتان راتغییردهیدیامحصول وخدمات جدیدمعرفی كنیدویایك راه بهتربرای ارتباط بامشتری پیداكنید.

۷) كلیه توافقنامه هارامستندومكتوب سازید:

بعنوان یك قاعده شمابایدبرخی ازقراردادها وتوافقنامه هارامكتوب سازید مانند:

▪ قراردادهای بیش از۱سال

▪ قراردادهای فروش به ارزش ۵۰۰دلاریابیشتر

▪ قراردادهای مربوط به مالكیت حق كپی رایت

حتی اگرازنظرقانونی لازم نباشد،عاقلانه است كه تقریباهمه چیزرامكتوب كنیدزیراكه توافقات شفاهی رابندرت میتوان اثبات كرد.

۸) اشخاص شایسته رااستخدام كرده وبدرستی ازآنهانگهداری كنید:

الویت شمااین باشدكه كاركنان شایسته رااستخدام كنید.یك كارمندقوی حداقل ۲یا۳برابریك شخص بامهارت معمولی میتواندارزش داشته باشد.

برای ایجادیك نیروی كارثابت وشاد،نه تنهابایدباكارمندان بطورعادلانه رفتاركردبلكه بایدكسب وكارشمانیزلایق آنهاباشد.كاركنان بایدكارشان رادوست داشته باشند.مشتریان نیزبه احتمال قوی به كسب وكارروبه رشدوفادارترخواهندماندوآن رابیشتربه دوستانشان توصیه می كنند.

۹) به وضعیت حقوقی كاركنانتان توجه كنید:

هنگامی كه كارگری رابصورت قراردادی اجیر می كنید مطمئن شوید كه ازاونبایدمانند یك كارمندرسمی مالیات كسرشود.

۱۰) صورتحساب ها ومالیات های خودراسرموعدبپردازید:

دردنیای واقعی،به قول خودعمل كردن یك شهرت تلقی می شودویك دارایی مهم محسوب می گردد.لذا یك راهبرد واستراتژی اساسی آن است كه صورتحساب های خودراپیشاپیش وزودترازموعدبپردازیداین امرباعث كسب وجهه واعتبار برای شماخواهدگردید.بیشترین اهمیت راپرداخت بموقع مالیات بردرآمدمی تواندداشته باشدمخصوصا سهمی راكه شمابعنوان مالیات تكلیفی ازفیش حقوقی كاركنان تان كسر می نمایید.

ترجمه و تلخیص از:

سیدنبی اله حسینی

مدرس كارآفرینی دانشگاه