چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

۱ ژانویه۲۰۰۳ ـ فقر در افغانستان سال ۲۰۰۳


۱ ژانویه۲۰۰۳ ـ فقر در افغانستان سال ۲۰۰۳

روزنامه های آمریکا اول ژانویه۲۰۰۳ با چاپ این عکس نوشته بودند که فقر در افغانستان بیداد می کند، ولی علت آن را ننوشته اند. اگر این روزنامه ها تاریخ دویست سال اخیر افغانستان را …

روزنامه های آمریکا اول ژانویه۲۰۰۳ با چاپ این عکس نوشته بودند که فقر در افغانستان بیداد می کند، ولی علت آن را ننوشته اند. اگر این روزنامه ها تاریخ دویست سال اخیر افغانستان را مرور کنند خواهند دید که سیاست های انگلستان در قبال آن سرزمین و رقابت با روسیه، افغانها را گرفتار این مشکلات کرده است که هنوز هم معلوم نیست که چه زمانی پایان یابند.