جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

فرانکلین Franklin


واحد بار برقی در سلسله C.G.S.E می‌باشد که برابر با بار برقی است که بر بار برقی معادل خود بی‌فاصلهٔ یک سانتیمتری در خلاء نیروئی برابر یک دین اعمال کند. (ثابت برقبند در خلاء برابر واحد …

واحد بار برقی در سلسله C.G.S.E می‌باشد که برابر با بار برقی است که بر بار برقی معادل خود بی‌فاصلهٔ یک سانتیمتری در خلاء نیروئی برابر یک دین اعمال کند. (ثابت برقبند در خلاء برابر واحد اختیار شده است).