دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

پدیدارشناسی فهم و فراتاریخ


پدیدارشناسی فهم و فراتاریخ
تاریخ و فرهنگ ما مملو از تابوها و کاریزماها یعنی اصول، مبانی و مفروضات پیشین و نیز شخصیت های نقدناپذیر است. در جای جای این فرهنگ خطوط قرمز عبور ناکردنی دیده می شود تا آنجا که باید گفته شود نقدناپذیری به منزله یکی از مهم ترین وجوه سنت و تاریخ ما جلوه می کند. در دهه های اخیر در سرزمین ما نیز تحت تاثیر خرد انتقادی دوران، نیروهای نقد آزادتر شده است و می رود که پرشتاب تر از همیشه، همه چیز و همه کس را به مهمیز پرسش و انتقاد کشاند.
اما گاه احساس می شود در دیار ما این نقد به نقدی مخرب تبدیل شده و می رود نقدی ویرانگر و غیرانسانی به تدریج بر جامعه و فرهنگ ما مستولی شود.۱
سخن بر سر این نیست که نقد نکنیم. ما همه چیز و همه کس را نقد می کنیم و نقد خواهیم کرد و در برابر هیچ کاریزمایی جز کاریزمای حقیقت سر فرود نخواهیم آورد.
اما سوال این است؛ حقیقت خود نقد چیست؟ به نظر می رسد خود نقد و فرهنگ و تفکر انتقادی باید مورد تامل و نقدی جدی قرار گیرد و این تامل را می توان با طرح این پرسش آغاز کرد؛
● معنا و مفهوم عمل نقد چیست؟
برای نقد، معانی و مفاهیم متعددی می توان قائل شد، اما یکی از معانی ضمنی و در همان حال، واضح آن چنین است؛ «من می فهمم، او نمی فهمد» یا «من بهتر از او می فهمم.»
امروز ما گذشتگان خود را به نافهمی یا بدفهمی متهم می کنیم اما مساله اینجاست که فردا نیز «ما» به نافهمی و بدفهمی متهم خواهیم شد.
امروز من نسبت به استادم شریعتی می گویم؛ «من می فهمم، او نفهمید.»
فردا دانشجوی من دوباره این صلا را سر خواهد داد و خواهد گفت؛ «من می فهمم، او نفهمید.»
اگر امروز ما تلاش ها و مجاهدت های نظری و عملی گذشتگان و شخصیت هایی چون شریعتی را نادیده بگیریم، فردا تلاش ها و مجاهدت های نظری و عملی ما نیز نادیده گرفته خواهد شد.
در اینجا به طور طبیعی پرسش هایی بسیار اساسی شکل می گیرد؛
▪ در نقد من از دیگری یا از گذشتگان چه توجیه معرفت شناختی وجود دارد؟
▪ چه رجحانی در نقد من نسبت به اندیشه مورد انتقاد من وجود دارد؟
▪ چه کسی می تواند در مورد ارزش نقد من ارزیابی کند؟ من؟ زمانه و معاصران من؟
▪ آیا من یا زمانه و معاصران من، داوران مناسبی برای قضاوت و داوری در نزاع میان اندیشه و رفتار من با اندیشه و رفتار مورد انتقاد من هستند؟
▪ آیا فردا من و معاصران من، دیروزیان و پیشینیان نخواهیم بود؟
▪ آیا اگر زمان، بنا به فرض، در دو سو حرکت می کرد، گذشتگان درباره امروزیان چگونه به قضاوت می نشستند؟ برای مثال شریعتی و هم عصران او درباره من و معاصران من چگونه می اندیشیدند؟
این پرسش ها و اندیشیدن به خودمان و معاصران مان در میانه گذشتگان و آیندگان، اندیشیدن به حقیقتی را در دل ما زنده می کند؛ «ما نیز خواهیم مïرد.»
اگر معاصران دیروز، گذشتگان امروزند، فردا نیز نوبت ماست و با مرگ، معاصران امروز، گذشتگان فردا خواهیم بود.
این پرسش ها و اندیشه مرگ، حرکت و سیلانی تاریخی یعنی تولد و مرگ آدمیان و ظهور و سقوط فرهنگ ها، فلسفه ها و نظام های اندیشگی گوناگون را در برابر ما آشکار می کنند.
فهم این سیلان تاریخی و اندیشیدن به آن، ما را در نقدهای مان از دیگری و از گذشتگان محتاط تر می سازد. در پرتو فهم این سیلان تاریخی و اندیشیدن به تولد و مرگ مستمر اندیشه ها، به نظر می رسد که نسبت به نقد باید نگاه دوباره یی صورت گیرد. این سخن به این معناست که پدیدار نقد، همه چیز را به نقد می کشد، اما خویشتن را از یاد برده است.
نقد نقد نیز بخشی از وظایف نقد است. پدیدار نقد هم باید مورد نقد قرار گیرد. این سخن، تعبیری از این امر است که نقد باید مفروضات کنونی خویش را مورد بازبینی و بازاندیشی قرار دهد. به نظر می رسد نقد نقد به چهار اعتبار یا در چهار حوزه می تواند صورت پذیرد؛
۱) نقد اخلاقی نقد
نقدها در بسیاری از مواقع بیانگر احساسات، عواطف عصبیت ها، خشم ها و کینه های ناقدان است. این نقدها را می توان نقد سایکولوژیک (روانشناختی) یا نقد سوبژکتیو نامید که در مقابل نقد استعلایی قرار دارد. در نقد اخیر، حقیقتی استعلایی و فرا-من یعنی مستقل از احساسات، عواطف و گرایشات شخصی ناقد، خود را می نمایاند.
نقد سوبژکتیو، که صرفاً بیانگر حالات و احوالات شخصی و سوبژکتیو ناقد است، نقدی بی اخلاق است، چرا که بیش از آنکه به حقیقتی استعلایی - که در زبان پوزیتیویستی، حقیقت عینی یا ابژکتیو خوانده می شود- فراخواند، به خویشتن یعنی به شخصیت، حالات و احوالات ناقد دعوت می کند.
ادبیات گستاخانه، بیان ستایش گرانه، کینه پراکنی و نفرت برانگیزی، تمجید و تملق، فقدان خلوص اخلاقی، عدم درک محدودیت های بشری، فضل فروشی های روشنفکرانه، عدم رعایت مراتب، منزلت ناشناسی، مصلحت اندیشی و عافیت طلبی... همه و همه نشانه هایی از نقد سوبژکتیو و غیراستعلایی هستند. در این گونه نقدهای بی اخلاق، تلاش ها، مجاهدت ها، بزرگی ها و عظمت ها به سهولت نادیده گرفته می شوند.
۲) نقد معرفت شناختی نقد
در آگاهی، درست مثل جهان هستی، طفره یعنی خلأ و جهش وجود ندارد. آگاهی یک امر مستمر و به هم پیوسته است. پس ما نمی توانیم وجود مراتب و مواقف گوناگون در تفکر را نادیده بگیریم.
اندیشه پیشینیان موقفی از مواقف تفکر در تاریخ تفکر است. اگر این موقف از مواقف نبود، امروز ما در مرتبه و موقف کنونی نبودیم. آگاهی امروز ما مرتبه یی در استمرار مراتب و مواقف آگاهی های گذشتگان است.
ناقد باید همواره به این نکته التفات داشته، سیر تفکر و وحدت و پیوستگی آن را دریابد.
۳) نقد هرمنوتیکی نقد
۱- ۳) در بسیاری از مواقع آنچه را که ما به منزله نقد یک اندیشه یا نقد یک متن می فهمیم، در واقع پاره یی از نتایج و لوازم هرمنوتیکی متن یا اندیشه مورد نقد و لذا امری اجتناب ناپذیر است. این گونه انتقادات که حاصل پیامدها و لوازم هرمنوتیکی متن است نه تنها در مورد متن، اندیشه یا شخصیت مورد نقد و بررسی ناقد، بلکه در مورد هر متنی از متون، هر اندیشه یی از اندیشه ها و هر شخصیتی از شخصیت ها، از جمله در مورد متن، اندیشه و شخصیت خود ناقد، صادق و اساساً اجتناب ناپذیر و به همین دلیل فاقد ارزش معرفتی است. بیان عباراتی اینچنینی که «فلان متن تحت تاثیر شرایط زمانی و مکانی خودش بوده است»، «فلان اندیشه بازتابی است از نحوه زیستن صاحب اندیشه»، یا «فلان شخصیت نتوانسته است نتایج و پیامدهای اندیشه خود را پیش بینی کند»، ... اساساً درباره همه متون، همه اندیشه ها و همه شخصیت ها صادق است. لذا بیان آنها را، از فرط درستی شان، نمی توان به منزله یک نقد واجد ارزش معرفتی تلقی کرد.گفتن اینکه هر متن تحت تاثیر فرهنگ زمانه خویش است یک اصل هرمنوتیکی مهم و قابل توجه است، لیکن تکرار آن در مورد یک متن خاص، مثل متن آثار شریعتی، معرفت جدیدی نیست زیرا این سخن در مورد هر متنی، از جمله متن خود ناقد، صادق است.
۲-۳) هر متنی در سیاقی شکل می گیرد. به تعبیر دیگر، هر متنی contextualized است و این سیاق عبارت است از فرهنگ، روح زمانه، شرایط سیاسی و اجتماعی، تاریخی، زبانی و...
به همین دلیل، با توجه به این اصل هرمنوتیکی، این نه متن بلکه خود ناقد است که باید مورد نقد قرار گیرد؛ چرا که این ناقد است که از متن، انتظار یک فرامتن را داشته است و این انتظاری نابه جا در خود ناقد است و نه نقطه ضعفی در متن.
۳-۳) برای هر متنی سه سیاق معنایی وجود دارد؛
الف) سیاق تاریخی (گذشته)؛ یعنی شرایط اجتماعی، تاریخی و فرهنگی یی که متن در آن شکل گرفته است.
ب) سیاق عصری (حال)؛ سیاق یا زمینه خواننده امروزی که متن را در پرتو سیاق معاصر و عصری خود فهم و معنا می کند.
ج) سیاق معطوف به فردا (آینده)؛ هر متنی با توجه به طرح افکنی های ما یعنی بر اساس طرح ها و نقشه های ما، بیم ها و امیدهای ما و انتظارات و نگرانی های ما معنا و تفسیر می شود.
پس معنای هر متنی محصول تعامل سه سیاق است یعنی تعامل سه سیاق تاریخی، عصری و معطوف به آینده.
از آنجا که سیاق تاریخی به سیاق عصری تحول می پذیرد و از آنجا که انتظارات، طرح افکنی ها و بیم ها و امیدهای ما دگرگون می شوند، بدیهی است که معنای متن نیز دگرگون خواهد شد و متنی که محصول و پاسخگوی انتظارات سیاق تاریخی و عصری زمانه خویش بوده است، امروز معنا و مفهوم دیگری بیابد.
ما دیروز خواهان تشکیل یک جامعه و حکومت اسلامی بودیم و تشکیل حکومت عدل علی آرمان مان بود. بدیهی است که متن شریعتی با توجه به یک چنین انتظاراتی معنا می یافت. اما امروز، پس از تجربه یک حکومت دینی، طرح های اجتماعی دیگری. لذا متن شریعتی نیز برای ما معنا و مفهوم دیگری خواهد یافت.
بنابراین ما نباید به متن تکلیفی مالایïطاق را حمل کنیم، یعنی از آن انتظاری را داشته باشیم که نه تنها نمی تواند برآورده سازد، بلکه اساساً برآورد شدنی نیست. این انتظار که متن، معنایی متناسب با سیاق عصری و معطوف به آینده ما داشته باشد، تحمیل تکلیفی ما لایïطاق به متن است.
۴- ۳) اما به هیچ وجه منظور این نیست که نقد یک متن علی الاصول امکان پذیر نیست. نقد استعلایی یک متن در پرتو فهم بهتر از متن می تواند صورت پذیرد.
فهم بهتر به سه معنا امکان پذیر است؛
الف) تحلیل متن و بازگشت به مبانی بنیادین آن یعنی کشف مبانی و مفروضاتی که برای صاحب متن نیز مستتر و نامکشوف بوده است. یک چنین فهمی از متن، حاصل دیالوگ با متن است.
ب) کشف ناسازگاری های منطقی متن که از چشم صاحب متن مستور مانده است. یک چنین فهم بهتری نیز حاصل دیالوگ با متن است.
ج) کشف نتایج و پیامدهای حاصل از بصیرت ها، مبانی و آموزه های موجود در متن در یک گستره تاریخی و در پرتو تجربیات جدید تاریخی.
برخورداری از نتایج و پیامدهای غیرمنتظره و پیش بینی ناشدنی در یک گستره تاریخی، امری اجتناب ناپذیر برای هر متنی است. یعنی هیچ صاحب متنی نمی تواند همه نتایج، لوازم و پیامدهای متن خود را در یک زمان یا در یک دوره تاریخی خاص نشان دهد و این امر خارج از توانایی ها و محدوده های بشری است.
البته متفکر می تواند پاره یی از نتایج و لوازم اندیشه خویش را آشکار سازد اما نه تنها او بلکه هیچ انسان دیگری نمی تواند به همه لوازم و پیامدهای اندیشه خود در همه زمان ها و همه مکان ها و در سراسر گستره تاریخی آن دست یابد.
هر نقدی باید به لوازم و نتایج اجتناب ناپذیری که حاصل متن بودن متن است، توجه و التفات داشته و آنها را به منزله نقصان های متن تلقی نکند.
۴) نقد فلسفی (وجودشناختی) نقد
۱- ۴) پدیدارشناسی فهم
هرمنوتیک، یعنی درک شرایط تکوین و ظهور یک متن، فهم معنای متن بودن متن و نگریستن به شرایط فهم معنا، صیرورت معنا و پایان ناپذیری معنای متن، می تواند ما را به پدیدارشناسی فهم سوق دهد. ما شاهد ظهور یک سیلان تاریخی، تولد و مرگ نظام های اندیشگی و معنایی و آمد و شد دوران های گوناگون تاریخی هستیم. ما درمی یابیم که چگونه سیاق های عصری به سیاق های تاریخی تبدیل می شوند.
ما خواهیم مïرد و سیاق عصری ما نیز به سیاق تاریخی تبدیل خواهد شد. اما آیا هیچ رجحانی در سیاق عصری ما نسبت به سیاق تاریخی گذشتگان وجود دارد؟
ما شاهد سیلانی تاریخی و ظهور و سقوط نظام های اندیشگی و معنایی و تولد و مرگ سیاق های عصری و تاریخی گوناگون هستیم. این سیلان و اندیشیدن به این ظهورها و سقوط ها و این تولدها و مرگ ها، گاه در وجود ما احساس خوف و هراسی عظیم می افکند. این خوف و هراس خود را در این پرسش نمایان می کند؛
آیا ما صرفاً با یک سیلان و گذر تاریخی صرف و تولد و مرگ فهم ها و اندیشه ها روبه روییم و نه چیزی بیش از این؟
آیا امری فراتاریخ و غیرتاریخی در این میان و در پس این سیلان و گذار وجود ندارد یا خود را آشکار و نمایان نمی سازد؟
پدیدارشناسی نحوه هستی آدمی نشان می دهد که این نحوه هستی به گونه یی است که قبل از بودنش وجود داشته است. این سخن بدین معناست که نحوه هستی انسان با خودش آغاز نمی شود. سنت و تاریخی که هستی فرد در آن قوام می پذیرد، یعنی گذشته یی که فرد در آن حضور نداشته است، پیشاپیش از عناصر قوام بخش نحوه هستی آدمی است. همچنین هستی آدمی عین ارتباط با موجودات، در اکنون خویش است. ارتباط با موجودات، زمان حال هستی آدمی را شکل می دهد. از سوی دیگر، آدمی به گذشته و حال خود محدود نمی شود. آدمی یگانه موجودی است که خودبرپاست، به این معنا که خودش باید به هستی خودش قوام بخشد. او برای نحوه هستی خویش طرح افکنی می کند. این طرح ها، همان چیزی است که به آینده تعبیر می شود. من فقط آن چیزی نیستم که در اینجا و هم اکنون هستم. طرح افکنی های من یعنی آینده من و آنچه خواهم بود و آنچه انجام خواهم داد، نیز بخشی از هستی کنونی من است. به تعبیر دیگر، آدمی یگانه موجودی است که تاریخی است. این سخن نه به این معناست که انسان در تاریخ است، بلکه نحوه هستی او بالذات تاریخی است. نحوه هستی انسان را نه با فعل «بود» می توان توصیف کرد و نه با فعل «است»، بلکه آدمی یک «بوده است» است. یعنی هستی او از گذشته یی دور آغاز می شود، به اکنون می رسد و در همین اکنون خویش تا آینده استمرار دارد.
پدیدارشناسی فهم نیز پابه پای پدیدارشناسی نحوه هستی آدمی، این حیث تاریخی را نشان می دهد. البته تعبیر صحیح تر آن است که گفته شود میان فهم و هستی آدمی جدایی و انفصالی نیست. فهم نیز در یک سیاق تاریخی (گذشته)، در یک سیاق عصری (حال) و با عطف نظر به طرح افکنی های آدمی (آینده) صورت می پذیرد. البته این سه سیاق را باید در وحدت شان درک کرد، چرا که از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
نحوه هستی و فهم آدمی نقطه آغازین نیست. نحوه هستی و فهم انسان از خویشتن آغاز نمی شود. تصویر دکارتی از آدمی برای دستیابی به یک نقطه آغازین مطلق، توهمی بیش نیست. هستی آدمی از صفر آغاز نمی شود. آدمی حلقه یی در میان حلقه های یک زنجیره، بلکه در میان شبکه هزارتوی پیچیده یی از زنجیره هاست.
فهم بدون سنت (گذشته) امکان پذیر نیست. فهم همیشه بر اساس فهم ها و مفروضات پیشین تاریخی تحقق می پذیرد. فهم همواره درون یک سنت و یک تاریخ شکل می گیرد. این سنت، پیشاپیش امکاناتی را برای هستی من و فهم من تعیین کرده است. این امکانات پیشین، قوام بخش هستی من و فهم من هستند. بدون این امکانات پیشین، نحوه هستی من و فهم من از جهان، انسان و دیگران امکان پذیر نبوده و نیست. لیکن این سنت حاصل اراده من نیست. من در این سنت پرتاب شده ام یا پرتاب شده است. فهم، بدون سیاق تاریخی امکان پذیر نیست و سیاق تاریخی حاصل سنتی است که هستی من در آن جای گرفته است. هر فهمی همچنین درون سیاقی عصری (حال) قوام می پذیرد. فهم در خلأ و در فضایی اثیری شکل نمی گیرد بلکه در سیاقی عصری است که امکان پذیر می شود. بدون این سیاق عصری، فهمیدن قوام نمی پذیرد. این سیاق نیز حاصل اراده من نیست. من در این سیاق پرتاب شده ام یا پرتاب شده است.
همچنین فهم با عطف نظر به طرح افکنی ها، انتظارات و آنچه ما به استقبال آن می رویم (آینده)، صورت می پذیرد. این طرح افکنی ها و انتظارات، هرچند نسبتی با من و اراده و اندیشه من دارند لیکن در پرتو سیاق تاریخی (گذشته) و سیاق عصری (حال) است که قوام می پذیرند و پیوسته در حال تغییر و تحولند. پدیدارشناسی فهم نشان می دهد فهم یک امر خودبنیاد و بشربنیاد نیست. فهم با من آغاز نمی شود و با من پایان نمی پذیرد. فهم یک حلقه در میان حلقه های یک زنجیره، بلکه در میان شبکه یی تودرتو از زنجیره هاست. فهم امری بالذات تاریخی است که در گذشته (سنت)، حال (مواجهه با موجودات) و با عطف نظر به آینده (طرح افکنی ها، انتظارات، بیم ها و امیدها) قوام می پذیرد. فهم بر اساس امکاناتی صورت می پذیرد که گذشته یعنی سنت و تاریخ در اختیار من گذاشته است. این امکانات را من تعیین نکرده ام. من صرفاً می توانم پاره یی از امکانات را در میان امکانات موجود که امکاناتی سنتی و تاریخی اند، برگزینم. لیکن همه امکانات فهم در اختیار من نیست و من نمی توانم هر امکانی از امکانات فهم را خارج از محدوده های سنت و تاریخ خویش اختیار کنم.
۲- ۴) فهم به منزله یک واقعه
بدین ترتیب پدیدارشناسی فهم و خودبنیاد نبودن آن نشان می دهد که فهم یک حادثه، یک رویداد یا یک واقعه است. این سخن تعبیر دیگری از این حقیقت است که فهم از من آغاز نمی شود و به من پایان نمی پذیرد. واقعه بودن فهم معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه فهم در هر فرد، امری تاریخی و مثل هر رویداد یا واقعه تاریخی، امری یگانه و منحصر به فرد است. هیچ فهمی دوبار تکرار نمی شود. فهم آیینه یی است که ما می توانیم در آن کرانمندی خویش را در مواجهه با یک بیکرانگی ببینیم.
اگر ما بکوشیم به فهم فهم نائل آییم و بکوشیم به پدیدارشناسی فهم بپردازیم و بر این امر بیندیشیم که حقیقت فهم چیست، آنگاه شاید حضور یک رویداد سیطره ناپذیر و مهارناشدنی را در خویش تجربه کنیم.
در فهم، گویی چیزی ما را به خویش فرامی خواند؛ چیزی در ما سخن می گوید و ما را به تفکر، فهمیدن و سخن گفتن وا می دارد. پدیدارشناسی فهم ما را به تجربه حافظ از هستی نزدیک می سازد؛
در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست
آنچه او ریخت به پیمانه ما، نوشیدیم
اگر از فهم بهشت است وگر باده مست
۳- ۴) فراتاریخ
پدیدارشناسی فهم به ما نشان می دهد که ما بخشی از یک کلیت بیکران هستیم. هر یک از ما از نقشی ویژه و جایگاهی منحصر به فرد در این کلیت برخورداریم. اندیشه ما نقشی است که در این کلیت به ما واگذار شده است. بر عهده گرفتن این نقش، شکل دهنده تقدیر ما و تحقق کامل و راستین سرشت خویشتن ماست.
نحوه هستی آدمی و فهم او، از گذشته آغاز می شود و با عطف نظر به آینده، در زمان حال صورت می پذیرد. آدمی و فهم او حاصل وحدت سنت تاریخی (گذشته)، سیاق عصری (حال) و بیم ها، امیدها، انتظارات و دل نگرانی هایش (آینده) است. آدمی و فهم او امری تاریخی است.
اما در اینجا یک پرسش وجود دارد؛ وحدت تاریخ از کجاست؟
ما صرفاً با یک گذار و سیلان تاریخی روبه رو نیستیم. ما در پس حوادث بی شمار تاریخی و آمد و شد اقوام، فرهنگ ها و تمدن ها و تولد و مرگ انسان ها و نظام های گوناگون اندیشگی، وحدتی را می یابیم. اما مناط وحدت این کثرت چیست؟
بدیهی است آنچه مناط وحدت تاریخ است خود، حادثه یی تاریخی در میان سایر حوادث تاریخی نیست، پس تاریخی نیست. وحدت تاریخ، امری فراتاریخ است.
وقتی ما به فهم، به منزله یک رویداد یا واقعه می اندیشیم یا نحوه هستی خودمان را به منزله یک رویداد یا واقعه تجربه می کنیم، وجود یک جریان، یعنی جریان زندگی و جریان تاریخ را در خود، احساس و ادراک می کنیم.
زندگی و تاریخ، مجموعه یی از حوادث تکه تکه، پاره پاره و از هم گسسته نیست. ما نوعی وحدت و جریانی مستمر را در زندگی، در تاریخ و در هستی احساس و تجربه می کنیم. ما آنات و کثرات حوادث تاریخی را درک می کنیم، اما همچنین در کنار آنها وجود یک جریان، یک به هم پیوستگی، یک وحدت، یک زمان بی زمان، یک زمان متراکم، یعنی یک فراتاریخ را نیز تجربه و درک می کنیم.
نحوه هستی آدمی، زندگی و پدیدار فهم، اموری تاریخی هستند اما اموری صرفاً تاریخی نیستند. آدمی، زندگی و فهم هر چند تاریخی اند اما نسبتی با فراتاریخ دارند.
اگر ما به تامل در باب سرشت هستی آدمی و تفکر درباره ماهیت فهم و حقیقت نقد بپردازیم و حیث تاریخی نحوه هستی انسان و همه فعالیت های او، از جمله حیث تاریخی فهم و نقد را دریابیم و وجود کرانمند خویش را در آیینه بیکرانگی فراتاریخ درک کنیم، آنگاه نگاه ما به خویشتن انسانی تر، یعنی اخلاقی تر و با توجه به حیث بشری و محدودیت های انسانی مان خواهد بود و دیگر از منظری استعلایی، یعنی فراتاریخی و از نگاه خداوند، به ارزیابی بندگان و میرندگان نخواهیم پرداخت. در این صورت، شاید تفکر و فرهنگ در دیار ما رنگ و بوی دیگر گیرد.
ما در اینجا گرد آمده ایم تا درباره شریعتی سخن بگوییم. شریعتی در سال ۱۳۱۲ هـ.ش متولد شد و در سال ۱۳۵۶ وفات یافت. او موجودی تاریخی بود. اندیشه وی نیز امری تاریخی بود و مثل هر اندیشه یی از محدودیت های تاریخی زمان خودش رنج می برد.
عصر ما، دوران ما و مسائل ما دگرگون شده است. آری، بسیاری از مسائل و آموزه های شریعتی امروز برای ما معنا و مفهوم دیگری یافته اند زیرا ما نیز موجوداتی تاریخی هستیم. اما به رغم آنکه حیث تاریخی شریعتی در خردادماه سال ۱۳۵۶ پایان یافت، لیکن او و اندیشه های او کماکان در ما حضور دارند؛ امروز در همین جا، در کنار ما.
آری، ما به نقد شریعتی می پردازیم، اما در استمرار او و با حضور او این فهم و این نقد صورت می گیرد. ما حضور او را نمی توانیم نادیده بگیریم. حتی اگر ما آثار او را نیز نخوانیم، باز هم او حضور دارد چنانچه همه بزرگان گذشته همچون فردوسی، سعدی، حافظ، بوعلی سینا و ملاصدرا در تک تک ما حضور دارند. گذشتگان، قوام بخش سنت ما هستند و هستی ما با این سنت شکل می گیرد. گذشتگان با هستی خود ما استمرار می یابند. فراتاریخ مناط این استمرار است.
تفکر به فراتاریخ شاید ما را قادر سازد تا بر محدودیت ها و در عین حال بر حیث معنوی هستی خویش، بیشتر تأمل کرده، آن را بهتر درک کنیم. در اندیشیدن به فراتاریخ ما می توانیم به مأوایی دست یابیم که در آنجا تفکر سکنی گزیند و حضور معنا را تجربه کند.
روزها گر رفت گو رو باک نیست / تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست
اندیشیدن به فراتاریخ اجازه نخواهد داد تا هستی ما در سیلان حوادث گذرای تاریخی مستحیل شود. تفکر به فراتاریخ شاید ما را در رسیدن به نحوه تفکری کامل تر، یعنی انسانی تر، یاری دهد.
بیژن عبدالکریمی
پی نوشت؛
۱- برای مثال فلان روشنفکر یا استاد دانشگاهی را می بینیم که در مصاحبه یی متفکری چون دکتر احمد فردید را دیوانه یا روان پریش توصیف می کند یا صاحب فضلی را می بینیم که در مقاله یی معلم خودش یعنی دکتر سروش را وابسته به نیروهای خارجی و در خدمت سازمان سیا معرفی می کند. اگر اینها نمونه هایی از نقد در میان روشنفکران و فرهیختگان برجسته کشور ماست، دیگر از سیاست پیشگان و اهل کوچه و بازار چه انتظاری می توان داشت؟
منبع : روزنامه اعتماد