پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

تغییر مدار سفینه ماه گرد


تغییر مدار سفینه ماه گرد
یك فضاپیمای اروپایی مدار خود را به دور ماه افزایش می دهد تا زمان برخورد با سطح ماه را به اندازه دو هفته به تعویق اندازد. زمان اضافی در مدار بدین معنی است كه فضاپیما به سطح رو به زمین ماه برخورد خواهد كرد. این امر به دانشمندان امكان می دهد تا صحنه تصادم را از زمین مطالعه كنند. سفینه متعلق به آژانس فضایی اروپا كه SMART-۱ نام دارد، سطح ماه را برای ۱۶ ماه مشاهده كرده و چنین برنامه ریزی شده بوده است كه در هفدهم آگوست بر سطح دور از زمین ماه سقوط كند. این امر مانع از مشاهده برخورد سفینه توسط اخترشناسانی شده است كه از زمین به مطالعه آن مشغول هستند. بنابراین در نوزدهم ژوئن مدیران این پروژه شروع به انجام مانورهایی نمودند تا مدار را به اندازه ۹۰ كیلومتر افزایش داده و سفینه را تا سوم سپتامبر در مدار نگاه دارند.
بدین ترتیب سفینه به سطح رو به زمین ماه برخورد خواهد كرد. مدیر پروژه گرهارد شوم می گوید: «تغییر در تاریخ، زمان و مكان برخورد با ماه برای مشاهدات علمی از سطح زمین به نحو مطلوبی انجام شده است. برنامه ریزی های مبتنی بر مدار فعلی نشان می دهد كه اگر فضاپیما به حال خود رها شود، با سطح دور از زمین ماه و خارج از میدان مشاهده زمین برخورد خواهد كرد. محل جدید در سطح رو به زمین ماه و در عرض های جغرافیایی جنوبی خواهد بود. فضاپیمای SMART-۱ برای رسیدن به سطح ماه از انرژی خورشیدی به منظور یونیزه كردن بخش كوچكی از گاز زنون استفاده می كند. این یون ها سپس در فضا منتشر می شوند تا نیروی رانشی لازم را برای سفر ۱۴ ماهه فراهم كنند. اما تمامی گاز زنون تاكنون مصرف شده است. از این رو مانورهای جاری بر توقف دوره ای مجموعه ای از چرخ های واكنشی متمركز هستند كه برای تثبیت سفینه در فضا به كار می روند. این توقف، اندازه حركت زاویه ای را از چرخ ها به سفینه انتقال داده و با تغییر سرعت آن، مدار را افزایش می دهد. به گفته مدیران پروژه،SMART-۱ مشاهدات خود را از ماه پس از تصحیح مدار از سر خواهد گرفت. سپس دو مانور اضافی، یكی در ژوئیه و دیگری در سپتامبر انجام خواهد شد تا زمان و محل تصادم به دقت تعیین شود.

New Scientist, ۲۶ June, ۲۰۰۶
منبع : روزنامه شرق