یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

چگونه با افراد مختلف رفتار کنیم


چگونه با افراد مختلف رفتار کنیم
ما همواره با افرادی در زندگی مواجه می باشیم كـه درك كردن و مصاحبت با آنها تا حدودی دشوار است. ایـنـگـونـه افراد كه از دید ما ممكن است غیر عادی بـه نظر آیـنـد، درهمه جا وجود دارند و ما مجبوریم كه به نوعی با آنها كنار بیاییم.
در زیر به برخی از خصوصیات این افراد اشاره میكنیم:
۱- آدم فضول: به زندگی همه سرك میكشد - مانند یك نـگهـبـان سمج در امور دیگران مداخله می كند - شایـعـه پراكنی میكند.
۲- همیشه مخالفت كننده: سـلـطه جـو - پرخاشگر - قلدر - با همه چـیـز در ضـدیـت میباشد.
۳- مردد: عـدم صـراحـت - تـصـمـیـم گـیری را به تعویق می اندازد - مـسـایـل را نـادیـده میگیرد.
۴- همیشه شاكی: مدام شكوه و گلایه كرده اما هیچ كار مثبتی انجام نمیدهد.
۵- بدبین: منفی باف - منتقد - همیشه میگوید:این كار عملی نیست.
۶- تـنبل: تـرسو است و از ریسك كردن واهمه دارد - بـی روح وخسته كننده اسـت - در برابر تغییر و تحول مقاومت می كند.
۷- عقل كل: مصمم و رقابت جو - تحمیل كننده و از خود راضی - دیگران را احمق فرض میكند.
۸- تظاهر به خوبی: نـیـاز مـبرمی به توجه و مورد پذیرش قرار گرفـتـن از سوی دیگران دارد - در تنهایی فرد كاملا متفاوتی است - مقابل دیگران تظاهر به نجابت میكند.
۹- فضایی: در دنیای خودش زندگی می كند - به مـحرك هـای مـعمولی واكنش نشان نمیدهد -متفاوت با دیگران - نا امید كننده.
۱۰- انفجاری: غیر قابل پیشبینی - فریاد میكشد و دیگران را مرعوب كرده و ایجاد تنش میكند - بی احساس - عصبی و بدون كنترل.
۱۱- سوء استفاده گر: دیگران را برای رسیدن به اهدافش فریب میدهد - از مسئولیت طفره میرود - با القاء احساس گناه، دیگران را متقاعد میسازد.
۱۲- زیاد گریه كن: تـمایـل بـه گـریه و اخم - با بدخلقی، دمدمی مزاجی و بـر انگیختن احساس ترحم دیگران را كنترل می كند - یا با سكـوت طـولانی مـدت بـه مـقـصـود خـود میرسد - بی مسئولیت و زودرنج میباشد - مانند كودكان رفتار میكند.
۱۳- قربانی شده: منفی ترین نگرش را به زندگی دارد - تمایل به دامن زدن به زیانها، بلاها و مشكلاتش دارد - احساسات منفی بسیار را به دوش میكشد.
۱۴- طعنه زن: هـمیشه دیگران را تمـسخر كـرده و با سـخـنان نـیـشدار و طـعـنـه آمـیـز دیگران را تحقیر میكند.
اكنون برای مقابله با افراد مذكور از راهكارهای ذیل بهره ببرید:
۱- اعتماد بنفس خود را از دست ندهید.
۲- به خاطر داشته باشید كه واكنش شدید تنها كارها را بغرنج تر و وخیم تر میكند.
۳- انتظارات واقع بینانه داشته باشید. كاری از فرد نخواهید كه قادر به انجامش نباشد.
۴- از تـغییر دادن فرد خودداری ورزید. بپذیرید كه قادر به تغییر دادن وی نمی بـاشـیـد امـا می توانید واكنش خود را نسبت به رفتار وی تغییر دهید.
۵- اجـازه نـدهیـد شـما را بـازی دهـد. مـمـكن است با بـرانـگیـخـتـن احـساس گـنـاه و یا مسئولیت از شما سوء استفاده كند. از بازیهای احساسی وی بر حذر باشید.
۶- خود را برده او نكنید. با خود صادق باشید.
۷- روحـیـه و رویـه منـاسب خـود را حـفظ كنید. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـریـن كـارهـا می باشد. اجازه ندهید خشم، نفرت و تلخكامی ریشه بدوانند.
۸- بی درنگ با فرد مقابله كنید ( اما با منطق و حساب شده ). با به تعویق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخیم تر میگردانید.
۹- رحم و شفقت جوانمردانه ای را از خود نشان دهید. اما برای مقابله با دیگران باید به نكات زیر نیز توجه كافی مبذول دارید:
- مقابله شما در خلوت و خصوصی باشد نه در انظار عمومی.
- تنها در مورد یك موضوع در آن واحد بحث و گفتگو كنید.
- هنگامی كه نظر خود را بیان كردید دیگر آن را مرتبا تكرار نكنید.
- تنها به رفتار فرد اشاره كنید نه خود فرد.
- از طعنه زدن بپرهیزید.
- از بكارگیری واژه های"همیشه" و "هیچ وقت" بپرهیزید.
- انتقاد خود را در قالب پیشنهاد و یا پرسش مطرح سازید.
- از آنكه با فرد مقابله كرده اید پوزش نخواهید.
- تعریف و تمجید را فراموش نكنید.