چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

سعدالدین کازرونی


جنسیت: مرد
نام پدر: تاج‌الدین
تولد و وفات: ( ... )ز ۸۸۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار او یک نسخه "ترجمهٔ تاریخ طبری" ، به قطع خشتی کاغذ اصفهانی ، مجدول و مذهّب با جلد تیماج تریاکی ، به خط نسخ تحریر خفی متوسط ، با رقم: "فی تاریخ غرهٔ رجب‌المرجب سنهٔ تسع و ثمانین و ثمانمائهٔ الهجریهٔ...سعدالدین بن تاج‌الدین بن علی بن محمد بن نجیب کازرونی..." (۸۸۹).
منبع : مطالب ارسالی