چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

اسماعیل زهدی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک لوحه ثلث دو دانگ عالی ، به خط نسخ کتابت جلی‌عالی ، بار قم: کتبه الفقیر اسمعیل‌الزهدی سنهٔ ۱۲۰۲"؛ مرقٌع ثلث سه دانگ و مسخ کتابت عالی ، با رقم: "کتبه اضعف‌الکتاب اسمعیل الزهدی سنهٔ اربعین و مائـهٔ و الف" (۱۱۴۰)؛ "فیروزنامهٔ"منظوم ترکی در قواعد خطوط ، به خط نسخ کتابت خوش ثلث و ریحان عالی و رقاع خوش ، با رقم: "فرح‌اولدی فیوز سنده اولدی جو تاریخی آی سلخ ماه رجب رسمه الفقیر اسماعیل الزهدی غفرالله ذنوبه و لمن نظرفیه آمین یا رب العالمین سنهٔ ۱۱۳۸"؛ یک قطعه ، به خط ثلث دودانگ جلی عالی و نسخ کتابت خوش ، بار قم: "کتبه لفقیر اسمعیل الزهدی" دو اثر دیگر وی در کتاب "احوال و آثار خوشنویسان" ذکر گزیده است.
منبع : مطالب ارسالی