پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

سرعت رسوب گلبول‏های قرمز


سرعت رسوب گلبول‏های قرمز
سرعت رسوب گلبول‏های قرمز خون یا سریمانتاسیون، نسبت مستقیم با مقدارفیبرینوژن و تا حدی گلبولین‏های آلفا دو، بتا و گاما دارد. این پرووتئین‏های غیر قرینه بیش از هر پروتئین دیگری می‏توانند بارهای منفی گلبول‏های قرمز كاهش داده (پتانسیل زتا) و سرعت رسوب گلبول‏های قرمز را افزایش دهند. برعكس آلبومین و لستین سرعت رسوب گلبول‏ها را كاهش می‏دهند. سرعت رسوب گلبول‏های قرمز خون نوزادان و خون بند ناف بسیار كند و به ندرت بیش از ۲میلی متر در ساعت می‏رسد.
در كودكان و سنین نوجوانی نیز مقدار سریمانتاسیون كمتر از بالغین و افراد سنین متوسط، كمتر از افراد مسن و مردان كمتر از زنان می‏باشد حداكثر مقدار طبیعی سرعت رسوب گلبول‏های قرمز با روش وسترگرین در مردان كمتر از ۵۰سال ۱۵mm/hو زنان كمتر از ۵۰سال، ۳۰ mm/hو مردان بالای ۵۰سال ۲۰mm/hزنان بالای ۵۰سال ۳۰mm/hمردان بالای ۸۵سال، ۲۰mm/hو زنان بالای ۸۵سال، ۴۲mm/hمی باشد مردانی كه وازكتومی شده‏اند، مقدار سدیمانتاسیون آنها افزایش می‏یابد ولی اگر هورمون تستوسترون مصرف نمایند، مقدار آن طبیعی خواهد شد. حدود ۱۰درصد كودكان به ظاهر سالم دارای سدیمانتاسیون بالاتر از ۲۰میلی متر در ساعت می‏باشند ولی به طور طبیعی، حداكثر آن ۱۰میلی متر در ساعت می‏باشد
منبع : واحد مرکزی خبر