چهارشنبه, ۶ تیر, ۱۴۰۳ / 26 June, 2024
مجله ویستا

نیاز غرب به معنا


نیاز غرب به معنا
در این بحث لازم است درباره یهودیت در غرب به موردی اشاره كرد. اگر چه یهودیت با مسیحیت در تقابل بسیار نزدیكی از قرن ۱۹ به بعد بوده است اما توسعه آن بسیار وسیع‌تر از مقایسه آن با مسیحیت و مدرنیسم بوده است.
شكل‌های سنتی و راست كیشی یهودیت به صورت بكر باقی مانده و كمتر وزش باد و تغییرات سریعی مانند مسیحیت به آن آسیب رسانده است. حتی شكل‌های كابالایی یهودیت از شكل‌های مسیحی آن البته بدون این ادعا كه عناصر مسیحیت غربی كاملا غیر دسترس بودند، باقی مانده است. یهودیت مثل مسیحیت با چالش‌ها و موانع دیگری برای هدایت زندگی معنوی در تلاطم مدرنیته و پست مدرنیته كه فائق آمدن بر آنها بسیار دشوار بود، مواجه شد.
همزمان با روند تضعیف معنویت سنتی و اعمال شبیه آن، جنبش دیگری در جهت احیای معنویت در غرب آغاز شد. روح انسان از عالم معنویت است و برای همیشه نیز در همان عالم روحانی معنوی باقی خواهد ماند و جدایی از آن نمی‌تواند باعث عدم دستیابی به جوهره اصلی روح و روان و آرامش و ادامه حیات آن شود.
بنابراین شرایط بیرونی هر چه باشد، اشتیاق روح برای بازگشت به آن جهان و تداوم دنیای معنویت و جلوه آن در هر موقعیت خارجی كه انسان در آن قرار داشته باشد، باعث یافتن آن می‌شود. نتیجتاً این تاثیر در زندگی معنویت سنتی در غرب با یك اشتیاق عمیق از بخش‌های تاثیر گذار بر زندگی امروزی انسان غربی در مبانی آن، سبب بازگشت سریع در تمامی مذاهب فراسوی مرزهای غرب به جهان غرب گردید و بسیاری از جنبش‌های مذاهب جدید كه در غرب مورد توجه واقع شدند دارای شاخصه صوفیانه و رازآمیز بودند و بیشتر پیروان آنها، آن را به عنوان شاخص معنوی برشمردند تا آنكه آن را به عنوان مذهب به شمار آوردند.
به عبارت دیگر تقریبا چیزی شبیه به هندویسم در غرب شروع شد. هر جا كه اعمال و رفتار مذاهب در غرب قوی‌تر بوده مانند ایرلند و اسپانیا، اشتیاق و نیاز به معنویت بیگانه كمتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا كه نیاز و پاسخ به مقتضیات معنوی كاملا با همان نهادهای معنوی ارضا شده است.
عكس این مطلب نیز صحیح است، به طوری كه در كالیفرنیا و سایر مراكز تازه تاسیس در آمریكا و مراكز قدیمی‌تر مثل اورگن در نیومكزیكو كه تقریباً شكل‌های مذاهب غربی به شكل ضعیف آن وجود دارند معنویت به لایه‌های اجتماعی پیوسته و اعمال فیزیكی جایگزین آن شده است.
البته، مورد اسپانیا به طور ویژه مورد بحث قرار می‌گیرد. تا دهه ۱۹۷۰ جامعه كاتولیك متعصب و افراد متدین در آنجا حضور داشتند. با تضعیف مذهب سنتی كاتولیك كه ناشی از فضای باز سیاسی ایجاد شده است، به سرعت افراد به سكولاریسم در زندگی روی آوردند. ولی با گسترش اشكال مختلف سكولاریسم شكل‌های دیگر آن وارد این كشور شدند. چه كسی گمان می‌كرد در مدت كوتاهی مذهب اشرام هندو در بیرون مادرید كاملا فراگیر شده باشد، مجسمه‌های خدایان هندی به عنوان نگهبانان اسپانیا تلقی شده و این چنین پاسخی به نیاز معنویت افراد داده شود.
منبع : روزنامه تهران امروز