سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

بررسی نتایج درمان غیرجراحی بیماری Scheuermann kyphosis (در یک مطالعه هشت ساله)


بررسی نتایج درمان غیرجراحی بیماری Scheuermann kyphosis (در یک مطالعه هشت ساله)
● پیش زمینه:
بیماری کیفوز شوئرمن بیماری شایعی است که نزد نوجوانان زیاد دیده می شود و در کشور ما هنوز تحقیقی در مورد نتایج درمان غیرجراحی این بیماری صورت نگرفته است. لذا این مطالعه جهت بررسی نتایج درمان کیفوز شوئرمن توسط بریس انجام گرفته است.
● مواد و روش ها:
بیمارانی که در طی سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱ با بریس تحت درمان قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد بیماران که در مدت ۸ سال به دلیل بیماری شوئرمن مراجعه نموده بودند، ۲۷۳ مورد بودند که میانگین سنی آنها ۱۴ سال (۱۲ تا ۱۷ سال) بود. میانگین میزان انحراف ستون فقرات در جهت کیفوز ۵۷ درجه (۵۲ تا ۶۵ درجه) بود. کلیه این بیماران با بریسC.T.L.S.O (بریس میل واکی) تحت درمان قرار گرفتند. از ۲۷۳ بیمار مبتلا ۲۹ نفر به علت عدم استفاده صحیح از بریس از مطالعه خارج شدند. بقیه بیماران (۲۴۴ مورد) ۱۳۹ پسر و ۱۰۵ دختر بودند.
● یافته ها: ۲۲۵
مورد از ۲۴۴ بیمار (۹۲%) بعد از درمان با بریس، انحنای ستون فقرات توراسیک (دورسال کیفوز) طبیعی پیدا کردند. ۱۹ مورد (۸%) علی رغم استفاده صحیح از بریس پیشرفت نمودند ولی پیشرفت بیماری آنقدر که ضرورت جراحی داشته باشد، نبود. از ۲۲۵ موردی که با بریس بهبودی کامل پیدا کردند ۳۵ بیمار ۴ ماه بعد از قطع بریس دوباره انحناء ستون فقرات دورسال در آنها افزایش پیدا کرد که مجددا تا بلوغ اسکلتی از بریس استفاده نمودند. اکثر این عده که عود کردند در حوالی بلوغ اسکلتی بوده اند. جالب آنکه ۲۱ نفر از این ۳۵ مورد که عود داشتند پسر بودند. این موضوع می تواند فرضیه مکانیکال بودن علت بیماری را تقویت نماید.
● تیجه گیری:
کیفوز شوئرمن را می توان در بیش از ۹۰ درصد موارد با بریس مناسب درمان نمود.
سیدعلیرضا ابراهیم زاده
محمدتقی خسروانی مقدم
منبع : پایگاه اطلاعات علمی