شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

انتخاب فیلتر در تصویربرداری از خونرسانی عضله قلب با ۹۹mTc-MIBI بروش SPECT


انتخاب فیلتر در تصویربرداری از خونرسانی عضله قلب با ۹۹mTc-MIBI بروش SPECT
تصویربرداری از خونرسانی عضله قلب با ۹۹mTc-MIBI بروش SPECT به دلیل غیرتهاجمی بودن و صرف وقت و هزینه کمتر نسبت به آنژیوگرافی جهت تشخیص و بررسی بیماریهای عروق کرونر بویژه ایسکمی و بررسی viability حایز اهمیت می باشد. یکی از عوامل فنی و تکنیکی که بر روی کیفیت تصاویر تاثیر قابل ملاحظه ای می گذرد فیلتراسیون تصاویر خام می باشد که اگر درست و دقیق انتخاب شود دقت تشخیصی تصاویر را بطور قابل توجه ای افزایش میدهد.
این مطالعه بر روی ۵۵ بیمار صورت گرفت که با فاصله زمانی کمتر از دو هفته تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند سپس تصویربرداری از خونرسانی عضله قلب با ۹۹mTc-MIBI انجام شد. کلیه تصاویر با فیلترهای کاربردی مختلف (Hanning, Wiener, Butterworth, Metz) بروش Filtered Back Projection بازسازی شدند. سپس تصاویر با دو روش کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در روش کمی با رسم profile بر روی نواحی آسیب دیده (Defect) در مقاطع بازسازی شده short axis stress انجام شد و در روش کیفی تصاویر بازسازی شده توسط متخصصین پزشکی هسته ای از نظر کیفیت تصاویر جهت تشخیص نواحی آسیب دیده و بررسی viability نسوج عضله قلب مورد ارزیابی قرار گرفت، و نتایج حاصله با نتایج آنژیوگرافی بیماران مقایسه شد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فیلتر Metz با FWHM=۴mm و order=۹.۵ بهترین کیفیت را از لحاظ قدرت تفکیک فضایی و صاف بودن تصویر ایجاد نموده، و به عنوان بهترین فیلتر جهت تشخیص و بررسی نواحی آسیب دیده در تصویربرداری از خونرسانی عضله قلب با ۹۹mTc-MIBI انتخاب شد. و فیلتر Hanning با cutoff=۰.۵ بعنوان بهترین فیلتر جهت بررسی viability نسوج عضله قلب انتخاب شدند.
احمد بیطرفان رجبی
حسین رجبی
ناهید یعقوبی
فریدون راستگو
سیدحسن فیروزآبادی آقایی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی