دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


مجلهٔ مدیریت اطلاعات سلامت ـ سال پنجم، شماره ۲ (پیاپی ۱۰)، پاییز و زمستان ۱۳۸۷


▪ عامل تاثیر: یک سر و هزار سودا / فرهاد شکرانه ننه کران، حافظ محمدحسن زاده اسفنجانی: صص ۹۵-۹۸
▪ امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در حوزه ی معاونت امور درمان سازمان تامین اجتماعی / امیر اشکان نصیری پور، شهرام توفیقی، رقیه جوانمردی: صص ۹۹-۱۰۹
▪ کاربرد الگوی ارتقای کیفیت با استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران بر افزایش درآمد بیمارستان / ناهید حاتم، مهرداد عسکریان، کیمیا پورمحمدی: صص ۱۱۱-۱۱۹
▪ مقایسهٔ موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات داروشناسی / صدیقه محمد اسماعیل، الهام لفظی قاضی، عباس گیلوری: صص ۱۲۱-۱۲۹
▪ وضعیت نظام آماری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز / مصطفی فرح بخش، شهلا فزون خواه: صص ۱۳۱-۱۳۸
▪ مطالعه ی تطبیقی اصول محرمانگی اطلاعات بیماران در پرونده ی الکترونیک سلامت در کشورهای منتخب / مهرداد فرزندی پور، مریم احمدی، فرحناز صدوقی، ایرج کریمی: صص ۱۳۹-۱۴۹
▪ مدیریت اطلاعات پزشکی و برآورد هزینه های مستقیم درمانی سرطان ریه / علیرضا اکبرزاده باغبان، علیرضا اکبرزاده باغبان، مجتبی اسماعیلی، مجتبی اسماعیلی، خلیل کیمیافر، خلیل کیمیافر: صص ۱۵۱-۱۵۸
▪ نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان دکتر شیخ مشهد / غلامرضا مرادی، معصومه سرباز، خلیل کیمیافر، ناصر شفیعی، یوسف ستایش: صص ۱۵۹-۱۶۶
▪ عملکرد کمیته ی مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران / آذر کبیرزاده، ابراهیم باقریان فرح آبادی، اسماعیل رضا زاده، بنیامین محسنی ساروی: صص ۱۶۷-۱۷۴
▪ مشکلات سنجش تولیدات علمی کشور / عبدالحسن کاظمی: صص ۱۷۵-۱۷۸
مدیریت اطلاعات سلامت
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین یارمحمدیان
سردبیر: دکتر سیما عجمی
مدیر داخلی: فریده موحدی
نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دفتر مجله
کدپستی: ۳۴۶ـ۸۱۷۴۵
تلفن: ۶۶۹۳۱۰۰ـ۰۳۱۱ و ۷۹۲۲۰۲۶ـ۰۳۱۱
تلفکس: ۶۶۸۴۷۹۹ـ۰۳۱۱
Email:jim@mng.mui.ac.ir
http://www.journals.mui.ac.ir
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)