یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

سهم من


سهم من
من می گویم
سیب زندگی را دو قسمت کنیم
یکی از ان گل باشد
وان دیگر سهم سنگ
وشما گویید نه
فقط صنوبر را بیدار کنیم
سنگ را بگذار بخوابد
ای وای و وه
در ان زمان
که چشم دنیا را دوربینی است
این نگاه نگاهی است
نزدیک .

عابدین پاپی
منبع : مطالب ارسال شده