شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران


سرعت گفتار و خواندن در دانش آموزان دختر پایه دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران
● زمینه و هدف:
سرعت گفتار شاخص مهمی در ارزیابی و درمان اختلالات ناروانی گفتار مانند لکنت، شتابان گویی، آپراکسی، دیزآرتری است از این رو پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی سرعت گفتار و سرعت خواندن در دانش آموزان دختر کلاس دوم و پنجم ابتدایی شهر تهران و مقایسه آنها انجام شده است.
● روش بررسی:
این پژوهش روی ۲۰۰ دانش آموز دختر در شهر تهران انجام شد. ۱۰۰ نفر از پایه دوم و ۱۰۰ نفر از پایه پنجم انتخاب شدند. فارسی زبان بودن، نداشتن اختلالات گفتار و زبان، اختلالات عصب شناختی و اختلالات رفتاری، از جمله شرایط انتخاب آزمودنی ها بود. متن مربوط به خواندن از کتاب فارسی آنها انتخاب شده بود. نمونه گفتاری نیز از طریق تعریف داستان بدست آمد و سپس نمونه های ضبط شده از لحاظ تعداد واژه و هجا شمارش شدند. معیار شمارش واژه ها تعداد تکواژهای آزاد بود و کلمات مرکبی که شامل دو تکواژ آزاد بودند به عنوان دو کلمه شمارش شدند. میان اندازهایی که ناکلمه بودند شمارش نشده اند ولی میان اندازهای کلمه ای و کلمات تکرار شده، مورد شمارش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t مستقل و t زوجی استفاده شده است.
● یافته ها:
در پایه دوم میانگین سرعت گفتار آزاد ۱۸۹.۸ هجا در دقیقه (۹۹.۱ کلمه در دقیقه ۳.۱ هجا در ثانیه) و میانگین سرعت خواندن ۱۸۹.۴ هجا در دقیقه (۹۴.۹ کلمه در دقیقه، ۳.۱ هجا در ثانیه) بوده است در حالیکه در پایه پنجم میانگین سرعت گفتار آزاد ۲۱۰.۲ هجا در دقیقه (۱۰۹.۵ کلمه در دقیقه، ۳.۴ هجا در ثانیه) و سرعت خواندن ۲۲۳.۹ هجا در دقیقه (۱۱۹.۰ کلمه در دقیقه، ۳.۷ هجا در ثانیه) بوده است.
● نتیجه گیری:
نتایج نشان می دهد سرعت خواندن در پایه پنجم به طور معنی داری از سرعت گفتار آزاد بیشتر است ولی در پایه دوم بین این دو متغیر تفاوت معنی داری وجود ندارد. سرعت گفتار و سرعت خواندن در دانش آموزان پایه پنجم به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان پایه دوم است.
حوریه احدی
محمدرحیم شاه بداغی
سقراط فقیه زاده
بهروز محمودی بختیاری
منبع : پایگاه اطلاعات علمی