چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ابومسلم عبدالرحمان بن محمد بن عبدالله بن مهران ابن مهران


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۲۷۵) قمری
محل تولد: عراق - بغداد
شهرت علمی و فرهنگی: حافظ و محدث
در بغداد نشو و نما یافت. برای استماع حدیث سفرهای بسیار کرد و در خراسان ، ماوراء النهر ، شام و جزیره از کسانی چون ابن ابی داوود و محمد بن محمد باغندی و ابوالقاسم بغوی و ابوعرویه حدیث شنید. پس از آن به نیشابور رفت و حدود ۳۰ یال در این شهر سکنی گزید. در پایان عمر به حجاز رفت و در مکه زیست. احمدبن‌محمد ‌کاتب ، علی‌بن‌محمد ‌مقری ، ابوالعلاء واسطی ، دارقطنی و حاکم نیشابوری از او حدیث شنیدند و
دارقطنی و دیگر بزرگان او را تکریم کرده و حاکم گوید که او در شناخت حدیث از پیشگامان بود. وی در مکه می‌کوشید تا از چشم محدثان و دیگران پنهان بماند. زندگی او به پارسائی گذشت و رجال‌نویسان از او به صفت ثقه یاد کرده‌اند. تصنیفات بسیاری داشت. از جمله آثار وی: "المسند" ، در حدیث.
منبع : مطالب ارسالی