دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

مقصودعلی شکیبی تبریزی


جنسیت: مرد
تخلص: شکیبی
تولد و وفات: ( ... - ۹۷۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اهالی تبریز بود که اوقات را به زرکشی می‌گذرانیده و گاهی به گفتن شعر اشتغال می‌ورزیده است. وی در زمان شاه‌طهماسب به قزوین رفت و در آنجا غزلی به استقبال غزل حسن دهلوی سروده و صله دریافت کرده است. شکیبی در تبریز وفات یافت و در قبرستان سرخاب مدفون شد. این بیت از اوست:
به قدر حسن خود عذرا شناسد قدر وامق را
تو قدر خود نمی‌دانی ، چه دانی قدر عاشق را
منبع : مطالب ارسالی