پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

کمبود آهن یا افزایش بار آهن: کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است؟


کمبود آهن یا افزایش بار آهن: کدام یک عامل بهتری برای پیشگویی وقوع سندرم کرونری حاد است؟
● مقدمه:
کم خونی عامل خطر مستقل پیامدهای قلبی ـ عروقی در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی است. از طرف دیگر، افزایش میزان هماتوکریت و هموگلوبین با افزایش خطر انفارکتوس قلبی همراه است. هدف از این مطالعه این است که آیا افزایش یا کاهش میزان هموگلوبین و هماتوکریت می تواند پیشگویی کننده مستقل وقوع سندرم کرونری حاد باشد.
● مواد و روش ها:
این مطالعه مورد ـ شاهد گذشته نگر در ۵۹۴ بیمار مبتلا به انفارکتوس قلبی، ۵۹۶ بیمار مبتلا به آنژین ناپایدار و ۵۹۰ فرد شاهد که از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۵ در بیمارستان بستری شدند، انجام شد. بیماران بر اساس مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت بررسی شدند.
● یافته ها:
شیوع انفارکتوس قلبی بر اساس شاخص هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران کم خون به ترتیب %۱۷.۹ و %۱۴ و در بیماران با هماتوکریت و هموگلوبین بالاتر از دامنه ی طبیعی %۲۰.۲ و %۸.۸ بود. میانگین غلظت هموگلوبین و هماتوکریت در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی به ترتیب (مردان ۱۴.۷۹±۱.۹۴ و زنان ۱۳.۳۲±۱.۹۶) و (مردان ۴۴.۹۰±۵.۶۳ و زنان ۴۰.۹۰±۵.۶۷) و اختلاف میانگین هموگلوبین و هماتوکریت در بین مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی، آنژین ناپایدار و شاهد معنی دار بود. رگرسیون لجستیک بین بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و شاهد نشان داد که نسبت بخت انفارکتوس قلبی در بیماران با مقادیر کم هموگلوبین و حجم متوسط گلبولی در مقایسه با مقادیر بالا به ترتیب (۰.۱۱۲-۰.۴۱۲) ۰.۲۱۵ و (۰.۲۴۳-۰.۵۵۸) ۰.۳۶۸ و نسبت بخت انفارکتوس قلبی برای مردان در مقایسه با زنان (۱.۷۴۹-۳.۰۹۰) ۲.۳۲۵ بود.
● نتیجه گیری:
در بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی و آنژین صدری ناپایدار، براساس هموگلوبین، کم خونی عامل پیشگویی کننده مستقل وقوع سندرم کرونری حاد بود؛ در حالی که بر اساس شاخص هماتوکریت، هم کم خونی و هم میزان بالای هماتوکریت پیشگویی کننده های وقوع انفارکتوس قلبی بودند. کم خونی عامل پیشگویی کننده وقوع انفارکتوس قلبی با افزایش سن بود.
محمدرضامحمودی
مسعود کیمیاگر
علیرضا ابدی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی