چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

بررسی اثر دگزامتازون تزریقی قبل از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین در کاهش تورم و تریسموس بعد از عمل


بررسی اثر دگزامتازون تزریقی قبل از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین در کاهش تورم و تریسموس بعد از عمل
● سابقه و هدف:
روش‌های جراحی دندان معمولا با درد و ناراحتی و مشکلات فراوانی از جمله تورم و تریسموس ودرد همراه می باشند. دارو هایی از قبیل کورتیکواستروئیدها برای کاهش تورم و عوارض پس از عمل مورد استفاده قرارگرفته اند. با توجه به اهمیت موضوع و اهمیت پیشگیری از عوارض درمان های دندانپزشکی این تحقیق باهدف بررسی اثر دگزامتازون تزریقی قبل از عمل جراحی دندان های نهفته پایین در کاهش تورم و تریسموس پس ازعمل انجام شد.
● مواد و روش ها:
مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی و دوسوکور تصادفی (randomized double-blind experimental) و با استفاده از تکنیک مشاهده درمدت زمان ۱۸ ماه صورت گرفت. ۳۰ بیمار (۱۷ زن و ۱۳ مرد) مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی تهران جهت خارج کردن دندان مولر سوم پایین در دو گروه مورد و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. در گروه مورد، قبل از عمل جراحی دگزامتازون به صورت تزریقی و در گروه مورد از آب مقطر به عنوان پلاسبو استفاده شد. اندازه فاصله دو زاویه فک پایین و میزان باز شدن دهان برحسب میلی متر قبل از عمل و ۴۸ ساعت و یک هفته بعد از عمل اندازه گیری و ثبت گردید. با توجه به ماهیت متغیر مورد بررسی از آزمون t-test برای بررسی تفاوت ها استفاده شد.
● یافته ها:
تحقیق نشان داد که تفاوت موجود بین گروه کنترل و گروه مورد (استفاده از دگزامتازون تزریقی قبل از عمل) از نظر تورم و تریسموس معنی دار بود (P<۰.۰۰۱).
● نتیجه گیری:
استفاده از دگزامتازون تزریقی قبل از عمل جراحی بیرون آوردن دندان مولر سوم موجب کاهش تورم و تریسموس بعد از عمل می شود.
محمد بیات
لینا ملکمیان
ریحانه ابراهیمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی